Uchwały Rady Wydziału 2016

2015, 2014,  2013,  2012

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu podjęte w 2016 roku

 

Uchwała nr 1

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Jana Burdzieja

Uchwała nr 2

w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Jana Burdzieja

Uchwała nr 3

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Lewandowskiej

Uchwała nr 4

w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Lewandowskiej

Uchwała nr 5

w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Lewandowskiej

Uchwała nr 6

w sprawie zmiany efektów kształcenia na studiach I stopnia na kierunku studia miejskie (pobierz załącznik)

Uchwała nr 7

w sprawie zatwierdzenie tematów prac licencjackich realizowanych na kierunku geografia (pobierz załącznik)

Uchwała nr 8

w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2016/17 (pobierz załącznik)

Uchwała nr 9

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Pauliny Anny Rutkowskiej

Uchwała nr 10

w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Anny Rutkowskiej

Uchwała nr 11

w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Anny Rutkowskiej

Uchwała nr 12

w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK (pobierz załącznik)

Uchwała nr 13

w sprawie powołania Zespołu ds. postępowania nostryfikacyjnego dyplomu ukończenia studiów wyższych przez Włodzimierza Pietrowa

Uchwała nr 14

w sprawie zatrudnienia dr Joanny Usckiej-Kowalkowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Meteorologii i Klimatologii

Uchwała nr 15

w sprawie nadania sali wykładowej 201 imienia Profesora Władysława Niewiarowskiego

Uchwała nr 16

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Elżbiety Grzelak-Kostulskiej

Uchwała nr 17

w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Elżbiety Grzelak-Kostulskiej

Uchwała nr 18

w sprawie zmiany programów i planów studiów na kierunku geografia, studia I stopnia

Uchwała nr 19

w sprawie zmiany programu i planu studiów na kierunku studia miejskie, studia I stopnia

Uchwała nr 20

w sprawie zmiany programu i planu studiów stacjonarnych na kierunku turystyka i rekreacja, studia I stopnia

Uchwała nr 21

w sprawie zmiany programów i planów studiów na kierunku geografia, studia II stopnia

Uchwała nr 22

w sprawie zmiany programów i planów studiów na kierunku geoinformacja środowiskowa, studia II stopnia

Uchwała nr 23

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/17 (pobierz załącznik)

Uchwała nr 24

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017/18 (pobierz załącznik)

Uchwała nr 25

w sprawie zatrudnienia dra hab. Radosława Muszkiety na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Uchwała nr 26

w sprawie zatrudnienia dra inż. Krzysztofa Rogatki stanowisku adiunkta w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

Uchwała nr 27

w sprawie zatrudnienia dr Elżbiety Grzelak-Kostulskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

Uchwała nr 28

w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Jezierskiej-Thöle na stanowisku asystenta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Uchwała nr 29

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Przemysława Charzyńskiego

Uchwała nr 30

w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dra Przemysława Charzyńskiego

Uchwała nr 31

w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Jana Burdzieja i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 32

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Izabeli Jamorskiej

Uchwała nr 33

w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr inż. Izabeli Jamorskiej

Uchwała nr 34

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Pilarskiej

Uchwała nr 35

w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Pilarskiej

Uchwała nr 36

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Barbary Szydy

Uchwała nr 37

w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Barbary Szydy

Uchwała nr 38

w sprawie przyjęcia sprawozdania o wykonaniu planu rzeczowo-finansowego Wydziału w 2015 r. i zatwierdzenia podziału dotacji statutowej na rok 2016

Uchwała nr 39

w sprawie uznania dyplomu Włodzimierza Pietrowa za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów II stopnia i tytułem zawodowym magistra

Uchwała nr 40

w sprawie powołania wybranych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora na opiekunów prac magisterskich

Uchwała nr 41

w sprawie zatwierdzenie tematów prac magisterskich realizowanych na kierunkach geografia oraz geoinformacja środowiskowa (załącznik1 załącznik2 załącznik3)

Uchwała nr 42

w sprawie zatwierdzenie tematów prac licencjackich realizowanych na kierunku studia miejskie(pobierz załącznik)

Uchwała nr 43

w sprawie powołania dr Elżbiety Grzelak-Kostulskiej na kierownika studiów podyplomowych

Uchwała nr 44

w sprawie zatrudnienia dra hab. Romana Rudnickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Uchwała nr 45

w sprawie zatrudnienia dra hab. Michała Jankowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu

Uchwała nr 46

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Włodzimierza Juśkiewicza

Uchwała nr 47

w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Włodzimierza Juśkiewicza

Uchwała nr 48

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Nowaka

Uchwała nr 49

w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Nowaka

Uchwała nr 50

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Moniki Wasilewicz-Pszczółkowskiej

Uchwała nr 51

w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Wasilewicz-Pszczółkowskiej

Uchwała nr 52

w sprawie kandydatów na członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję 2017–2020

Uchwała nr 53

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2016

Uchwała nr 54

w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji Wydawniczej

Uchwała nr 55

w sprawie prowadzenia kursów dokształcających realizowanych w ramach programu POWER „Geokompetencje – człowiek, środowisko, gospodarka, rozwój” (pobierz załącznik)

Uchwała nr 56

w sprawie w sprawie zatwierdzenia programów i planów kursów dokształcających realizowanych w ramach programu POWER „Geokompetencje – człowiek, środowisko, gospodarka, rozwój”

Uchwała nr 57

w sprawie zatwierdzenie tematów prac magisterskich realizowanych na kierunku geografia (pobierz załącznik)

Uchwała nr 58

w sprawie powołania dr. hab. Piotra Weckwertha na kierownika studiów niestacjonarnych

Uchwała nr 59

w sprawie zatrudnienia dr. Mirosława Karasiewicza na stanowisku adiunkta w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

Uchwała nr 60

w sprawie zatrudnienia dr Bożeny Pius na stanowisku adiunkta w Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Uchwała nr 61

w sprawie zatrudnienia mgr. Jana Burdzieja na stanowisku asystenta w Katedrze Geomatyki i Kartografii

Uchwała nr 62

w sprawie zatrudnienia mgr Agnieszki Pilarskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Geomatyki i Kartografii

Uchwała nr 63

w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Pilarskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 64

w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Barbary Szydy i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 65

w sprawie dostosowania profili i programów kształcenia kierunków prowadzonych na Wydziale do przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Uchwała nr 66

w sprawie zmiany Procedury złożenia pracy dyplomowej oraz przebiegu egzaminu dyplomowego (pobierz załącznik)

Uchwała nr 67

w sprawie zmiany promotora pracy dyplomowej Katarzyny Kusior

Uchwała nr 68

w sprawie zmiany przynależności organizacyjnej Pracowni Zbiorów Kartograficznych i Reprografii Cyfrowej

Uchwała nr 69

w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Arkadiusza Krawca na stanowisku adiunkta w Katedrze Geologii i Hydrogeologii

Uchwała nr 70

w sprawie zatrudnienia dr inż. arch. Mai Wojtkiewcz na stanowisku adiunkta w Katedrze Geomatyki i Kartografii

Uchwała nr 71

w sprawie zatrudnienia dr Jadwigi Biegańskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

Uchwała nr 72

w sprawie zatrudnienia dr inż. arch. Moniki Trojanowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

Uchwała nr 73

w sprawie zatrudnienia mgr. Radosława Golby na stanowisku asystenta w Katedrze Geomatyki i Kartografii

Uchwała nr 74

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Jana Burdzieja

Uchwała nr 75

w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Janowi Burdziejowi

Uchwała nr 76

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Pilarskiej

Uchwała nr 77

w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agnieszce Pilarskiej

Uchwała nr 78

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Barbary Szydy

Uchwała nr 79

w sprawie nadania stopnia doktora mgr Barbarze Szydzie

Uchwała nr 80

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej na rok akademicki 2015/16

Uchwała nr 81

w sprawie nadania dr. Przemysławowi Charzyńskiemu stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 82

w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Izabeli Jamorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 83

w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi

Uchwała nr 84

w sprawie wyboru najlepszego studenta i absolwenta Wydziału w roku akademickim 2015/16

Uchwała nr 85

w sprawie wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/17

Uchwała nr 86

w sprawie zniesienia Studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie nauczania geografii

Uchwała nr 87

w sprawie wyboru przedstawicieli Wydziału do komisji uniwersyteckich na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 88

w sprawie zatrudnienia dr. Przemysława Wyszyńskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Meteorologii i Klimatologii

Uchwała nr 89

w sprawie zatrudnienia dr inż. Małgorzaty Wołodźkona stanowisku adiunkta w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

Uchwała nr 90

w sprawie zatrudnienia dr Barbary Szydy na stanowisku asystenta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Uchwała nr 91

w sprawie zatrudnienia mgr. Marcina Nowaka na stanowisku asystenta w Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej na ½ etatu

Uchwała nr 92

w sprawie zatrudnienia mgr. Tomasza Strzyżewskiego na stanowisku asystenta w Katedrze Meteorologii i Klimatologii na ½ etatu

Uchwała nr 93

w sprawie zatrudnienia mgr. Łukasza Mendyka na stanowisku asystenta w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu na ½ etatu

Uchwała nr 94

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Izabeli Jamorskiej

Uchwała nr 95

w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Izabeli Jamorskiej

Uchwała nr 96

w sprawie nadania dr Elżbiecie Grzelak-Kostulskiej stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 97

w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Nowaka i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 98

w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej z jęz. angielskiego w przewodzie doktorskim mgr. Włodzimierza Juśkiewicza

Uchwała nr 99

w sprawie powołania komisji wydziałowych na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 100

w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 101

w sprawie wyboru kandydata do Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Uchwała nr 102

w sprawie wykazu przedmiotów oraz zasad ich zaliczania w procesie potwierdzania efektów uczenia się (pobierz załącznik)

Uchwała nr 103

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Nowaka

Uchwała nr 104

w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Nowakowi

Uchwała nr 105

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Nowaka

Uchwała nr 106

w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Włodzimierza Juśkiewicza i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 107

w sprawie zatwierdzenia prowizorium Wydziału na I półrocze 2017 r.

Uchwała nr 108

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Włodzimierza Juśkiewicza

Uchwała nr 109

w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Włodzimierzowi Juśkiewiczowi

Uchwała nr 110

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Włodzimierza Juśkiewicza

Uchwała nr 111

w sprawie powołania dr Katarzyny Kubiak-Wójcickiej na opiekuna pracy magisterskiej

Uchwała nr 112

w sprawie wniosków o nadanie Medali za Długoletnią Służbę

Uchwała nr 113

w sprawie zatrudnienia dr hab. Elżbiety Grzelak-Kostulskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

Uchwała nr 114

w sprawie zatrudnienia dr. Wojciecha Gamrata na stanowisku asystenta w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

Uchwała nr 115

w sprawie zatrudnienia mgr inż. Ewy  Labak-Mechowskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Geologii i Hydrogeologii

Uchwała nr 116

w sprawie zatrudnienia mgr Aleksandry Marii Lewandowskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego