Uchwały Rady Wydziału 2015

2015, 2014,  2013,  2012

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu podjęte w 2015 roku

 

Uchwała nr 1

w sprawie przystąpienia do Polskiego Konsorcjum Geograficznego GeoForum

Uchwała nr 2

w sprawie przystąpienia do Konsorcjum POLAND-AOD

Uchwała nr 3

w sprawie nawiązania współpracy z Universidade Estadual w Campinas (UNICAMP) (Brazylia)

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia tematów prac licencjackich na kierunku geografia w roku akademickim 2014/15 (pobierz załącznik)

Uchwała nr 5

w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2015/16 (pobierz załącznik)

Uchwała nr 6

w sprawie zatrudnienia dr hab. Marka Kejny na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Meteorologii i Klimatologii

Uchwała nr 7

w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Adama Michalskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 8

w sprawie zmiany Procedury złożenia pracy magisterskiej i przebiegu egzaminu dyplomowego(pobierz załącznik)

Uchwała nr 9

w sprawie zmiany programu i planu studiów stacjonarnych I stopnia inżynierskich na kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem

Uchwała nr 10

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Adama Michalskiego

Uchwała nr 11

w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Adamowi Michalskiemu

Uchwała nr 12

w sprawie dopuszczenia dr. Mieczysława Kunza do kolokwium habilitacyjnego

Uchwała nr 13

w sprawie zmiany projektu efektów kształcenia dla kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem (pobierz załącznik)

Uchwała nr 14

w sprawie zmiany programu i planu studiów na kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem

Uchwała nr 15

w sprawie prowadzenia studiów w języku angielskim na kierunku turystyka i rekreacja

Uchwała nr 16

w sprawie zmiany programu i planu studiów na kierunku turystyka i rekreacja

Uchwała nr 17

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w języku angielskim na kierunku turystyka i rekreacja w roku akademickim 2015/16 (pobierz załącznik)

Uchwała nr 18

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/16 (pobierz załącznik)

Uchwała nr 19

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2016/17 (pobierz załącznik)

Uchwała nr 20

w sprawie wprowadzenia „Standardów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na Wydziale Nauk o Ziemi UMK w Toruniu” (pobierz załącznik)

Uchwała nr 21

w sprawie sprawowania opieki nad pracami licencjackimi przez nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora 

Uchwała nr 22

w sprawie powołania dr. Mirosława Karasiewicza na opiekuna prac magisterskich

Uchwała nr 23

w sprawie powołania dr. Rafała Kota na opiekuna pracy magisterskiej

Uchwała nr 24

w sprawie powołania dr Katarzyny Kubiak-Wójcickiej na opiekuna pracy magisterskiej

Uchwała nr 25

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Uchwała nr 26

w sprawie powołania recenzenta dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Pawła Molewskiego

Uchwała nr 27

w sprawie zatrudnienia dr Doroty Kozłowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Uchwała nr 28

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Pospieszyńskiej

Uchwała nr 29

w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Pospieszyńskiej

Uchwała nr 30

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Kupniewskiej

Uchwała nr 31

w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Kupniewskiej

Uchwała nr 32

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Pilarskiej

Uchwała nr 33

w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Pilarskiej

Uchwała nr 34

w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Pilarskiej

Uchwała nr 35

w sprawie zmiany programów i planów studiów na kierunku geografia, studia I stopnia

Uchwała nr 36

w sprawie zmiany programu i planu studiów na kierunku studia miejskie, studia I stopnia

Uchwała nr 37

w sprawie zmiany programu i planu studiów na kierunku nauczanie przyrody, studia I stopnia

Uchwała nr 38

w sprawie zmiany programu i planu studiów niestacjonarnych na kierunku turystyka i rekreacja, studia I stopnia

Uchwała nr 39

w sprawie zmiany programów i planów studiów na kierunku geografia, studia II stopnia

Uchwała nr 40

w sprawie zmiany programów i planów studiów na kierunku geoinformacja środowiskowa, studia II stopnia

Uchwała nr 41

w sprawie powołania dr. Mieczysława Kunza na opiekuna pracy magisterskiej

Uchwała nr 42

w sprawie powołania dr. Rafała Kota na opiekuna pracy magisterskiej

Uchwała nr 43

w sprawie zatwierdzenia tematów prac magisterskich realizowanych na kierunkach geografia oraz geoinformacja środowiskowa (załącznik1 załącznik2 załącznik3)

Uchwała nr 44

w sprawie zatwierdzenia tematu prac licencjackiej Michała Wołuckiego

Uchwała nr 45

w sprawie zatrudnienia mgr. Tomasza Strzyżewskiego na stanowisku asystenta w Katedrze Meteorologii i Klimatologii

Uchwała nr 46

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Mariki Kornaś

Uchwała nr 47

w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Mariki Kornaś

Uchwała nr 48

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2015 

Uchwała nr 49

w sprawie wprowadzenia „Zasad wyboru specjalności i opiekunów prac dyplomowych na Wydziale Nauk o Ziemi UMK w Toruniu” (pobierz załącznik)

Uchwała nr 50

w sprawie prowadzenia Summer Camp „Intensive tourism course”

Uchwała nr 51

w sprawie programu i planu Summer Camp „Intensive tourism course”

Uchwała nr 52

w sprawie zatrudnienia dr hab. Pawła Molewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

Uchwała nr 53

w sprawie zatrudnienia dr hab. Piotra Weckwertha na stanowisku adiunkta w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

Uchwała nr 54

w sprawie zatrudnienia dr hab. Piotra Hulisza na stanowisku adiunkta w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu

Uchwała nr 55

w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Mieczysława Kunza

Uchwała nr 56

w sprawie nadania dr Mieczysławowi Kunzowi stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 57

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr  Adama Senetry

Uchwała nr 58

w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Adama Senetry

Uchwała nr 59

w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Pospieszyńskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 60

w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi UMK do obszarów kształcenia oraz dziedzin i dyscyplin nauki (pobierz załącznik)

Uchwała nr 61

w sprawie ustanowienia Wykładu im. Rajmunda Galona

Uchwała nr 62

w sprawie powołania kierownika Obserwatorium Meteorologicznego

Uchwała nr 63

w sprawie zatrudnienia dr hab. Mieczysława Kunza na stanowisku adiunkta w Katedrze Geomatyki i Kartografii

Uchwała nr 64

w sprawie zatrudnienia dr Przemysława Charzyńskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu

Uchwała nr 65

w sprawie zatrudnienia dr Tomasza Jaworskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

Uchwała nr 66

w sprawie zatrudnienia dr Bogusława Pawłowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Uchwała nr 67

w sprawie zatrudnienia dr Leszka Kozłowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Uchwała nr 68

w sprawie zatrudnienia mgr Barbary Szydy na stanowisku asystenta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Uchwała nr 69

w sprawie zatrudnienia dr Bożeny Pius na stanowisku asystenta w Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Uchwała nr 70

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Pospieszyńskiej

Uchwała nr 71

w sprawie nadania stopnia doktora mgr Aleksandrze Pospieszyńskiej

Uchwała nr 72

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Pospieszyńskiej

Uchwała nr 73

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Marcina Sobiecha

Uchwała nr 74

w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Sobiecha

Uchwała nr 75

w sprawie zatrudnienia dr hab. Ireneusza Soboty na stanowisku adiunkta w Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Uchwała nr 76

w sprawie zamknięcia bez rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Geomatyki i Kartografii

Uchwała nr 77

w sprawie przystąpienia do Konsorcjum dotyczącego Glebowych Powierzchni Wzorcowych

Uchwała nr 78

w sprawie wyboru najlepszego absolwenta i studenta Wydziału

Uchwała nr 79

w sprawie wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/16

Uchwała nr 80

w sprawie powierzenia w roku akademickim 2015/16 prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych nauczycielom akademickim posiadającym stopień doktora (pobierz załącznik)

Uchwała nr 81

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej na rok akademicki 2015/16

Uchwała nr 82

w sprawie porozumienia o współpracy z Poleskim Uniwersytetem Państwowym w Pińsku (Republika Białorusi)

Uchwała nr 83

w sprawie objęcia honorowego patronatu nad Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy Geologicznej i przyjmowania laureatów konkursu z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego

Uchwała nr 84

uchylająca Uchwałę nr 52 Rady Wydziału Nauk o Ziemi z dnia 9.05.2014 r.

Uchwała nr 85

w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. Piotrowi Sewerniakowi

Uchwała nr 86

w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień na kadencję 2012–2016

Uchwała nr 87

w sprawie wyboru przedstawiciela nauczycieli akademickich Wydziału do Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu ds. Nauczycieli Akademickich

Uchwała nr 88

w sprawie wyboru przedstawiciela studentów Wydziału do Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu ds. Nauczycieli Akademickich

Uchwała nr 89

w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Remigiusza Stańczyka

Uchwała nr 90

w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Strzelczak

Uchwała nr 91

w sprawie zatwierdzenia prowizorium Wydziału na I półrocze 2016 r.

Uchwała nr 92

w sprawie projektu efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja (pobierz załącznik)

Uchwała nr 93

w sprawie programu i planu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja

Uchwała nr 94

w sprawie propozycji zasad rekrutacji na kierunek turystyka i rekreacja studia II stopnia (pobierz załącznik)

Uchwała nr 95

w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja

Uchwała nr 96

w sprawie projektu efektów kształcenia dla studiów I stopnia inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna (pobierz załącznik)

Uchwała nr 97

w sprawie programu i planu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna

Uchwała nr 98

w sprawie propozycji zasad rekrutacji na kierunek gospodarka przestrzenna studia I stopnia inżynierskie (pobierz załącznik)

Uchwała nr 99

w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna

Uchwała nr 100

w sprawie zniesienia Studiów podyplomowych w zakresie geografii dla nauczycieli

Uchwała nr 101

w sprawie zniesienia Studiów podyplomowych w zakresie geografii dla nauczycieli z wyższym wykształceniem magisterskim

Uchwała nr 102

w sprawie zniesienia Studiów podyplomowych w zakresie turystyki i rekreacji

Uchwała nr 103

w sprawie zatrudnienia mgr. Marcina Nowaka na stanowisku asystenta w Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Uchwała nr 104

w sprawie trybu wyboru Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016–2020

Uchwała nr 105

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Adamowi Senetrze

Uchwała nr 106

w sprawie zniesienia studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku nauczanie przyrody

Uchwała nr 107

w sprawie przyjęcia raportu o stanie jakości kształcenia w roku akademickim 2014/15 oraz rekomendacji w zakresie doskonalenia jakości kształcenia (pobierz załącznik)

Uchwała nr 108

w sprawie zmiany Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (pobierz załącznik)

Uchwała nr 109

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016–2020