Uchwały Rady Wydziału 2014

2015, 2014,  2013,  2012

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu podjęte w 2014 roku

 

Uchwała nr 1

w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr. Piotra Weckwertha

Uchwała nr 2

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Karola Tylmanna

Uchwała nr 3

w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Karola Tylmanna

Uchwała nr 4

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Rogatki

Uchwała nr 5

w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Rogatki

Uchwała nr 6

w sprawie zatrudnienia dr Beaty Hołowieckiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

Uchwała nr 7

w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów doktoranckich obowiązujących od roku akademickiego 2014/15
(pobierz załącznik)

Uchwała nr 8

w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów projakościowych obowiązujących od roku akademickiego 2014/15
(pobierz załącznik)

Uchwała nr 9

w sprawie dopuszczenia dr. Michała Jankowskiego do kolokwium habilitacyjnego

Uchwała nr 10

w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Rogatki

Uchwała nr 11

w sprawie ustalenia dodatkowych wymogów zatrudniania i awansowania nauczycieli akademickich
(pobierz załącznik)

Uchwała nr 12

w sprawie ustalenia kryteriów pomocniczych do wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytuły profesora
(pobierz załącznik)

Uchwała nr 13

w sprawie ustalenia wzorów dokumentów wymaganych przy okresowej ocenie pracowników naukowych
(pobierz załącznik 1 załącznik 2 załącznik 3 załącznik 4)

Uchwała nr 14

w sprawie powołania Podkomisji i Komisji ds. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 15

w sprawie projektu efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja
(pobierz załącznik)

Uchwała nr 16

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne na kierunku turystyka i rekreacja w roku akademickim 2014/2015
(pobierz załącznik)

Uchwała nr 17

w sprawie zatrudnienia dr. Michała Jankowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu

Uchwała nr 18

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej  w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Rogatki

Uchwała nr 19

w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Krzysztofowi Rogatce

Uchwała nr 20

w sprawie dopuszczenia dr. Ireneusza Soboty do kolokwium habilitacyjnego

Uchwała nr 21

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Brodowskiego

Uchwała nr 22

w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Brodowskiego

Uchwała nr 23

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w zakresie geografii w roku akademickim 2014/15 (pobierz załącznik)

Uchwała nr 24

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia niestacjonarne na kierunku turystyka i rekreacja w roku akademickim 2014/2015 (pobierz załącznik)

Uchwała nr 25

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku nauczanie przyrody

Uchwała nr 26

w sprawie zasad kwalifikacji w procesie rekrutacji laureatów „Ogólnopolskiego Wielkiego Testu Wiedzy Geograficznej”

Uchwała nr 27

w sprawie zatrudnienia dr. Andrzeja Araźnego na stanowisku adiunkta w Katedrze Meteorologii i Klimatologii

Uchwała nr 28

w sprawie zatrudnienia dr. Adriana Lubowieckiego-Vikuka na stanowisku adiunkta w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu

Uchwała nr 29

w sprawie zatrudnienia dr. Macieja Markiewicza na stanowisku adiunkta w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu

Uchwała nr 30

w sprawie zatrudnienia dr. Marcina Świtoniaka na stanowisku adiunkta w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu

Uchwała nr 31

w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Piotra Weckwertha

Uchwała nr 32

w sprawie nadania dr. Piotrowi Weckwerthowi stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 33

w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Michała Jankowskiego

Uchwała nr 34

w sprawie nadania dr. Michałowi Jankowskiemu stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 35

w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. Karola Tylmanna

Uchwała nr 36

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Strzyżewskiego i wyznaczenia promotora

Uchwała nr 37

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015/2016 (pobierz załącznik)

Uchwała nr 38

w sprawie programów i planów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku geografia

Uchwała nr 39

w sprawie programu i planu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku studia miejskie

Uchwała nr 40

w sprawie programu i planu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku nauczanie przyrody

Uchwała nr 41

w sprawie programów i planów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja

Uchwała nr 42

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Uchwała nr 43

w sprawie zniesienia specjalności na studiach I stopnia na kierunku geografia

Uchwała nr 44

w sprawie zniesienia specjalności geoturystyka na studiach II stopnia  na kierunku geografia

Uchwała nr 45

w sprawie zmiany uchwały nr 7 Rady WNoZi UMK w Toruniu z dnia 10.01.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów doktoranckich obowiązujących od roku akademickiego 2014/15 (pobierz załącznik)

Uchwała nr 46

w sprawie zatwierdzenia tematów prac magisterskich realizowanych na kierunkach geografia oraz geoinformacja środowiskowa (pobierz załącznik 1 załącznik 2)

Uchwała nr 47

w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Ireneusza Soboty

Uchwała nr 48

w sprawie nadania dr. Ireneuszowi Sobocie stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 49

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej  w przewodzie doktorskim mgr. Karola Tylmanna

Uchwała nr 50

w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Karolowi Tylmannowi

Uchwała nr 51

w sprawie dopuszczenia dr. Marka Podlasińskiego do kolokwium habilitacyjnego

Uchwała nr 52

w sprawie odbywania praktyk zawodowych przez uczestników studiów doktoranckich

Uchwała nr 53

w sprawie powołania Komisji ds. opracowania wytycznych dotyczących rozpraw doktorskich w formie zbioru artykułów

Uchwała nr 54

w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wydziału na lata 2014–2016

Uchwała nr 55

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2014

Uchwała nr 56

w sprawie zasad podziału dotacji na utrzymanie potencjału badawczego

Uchwała nr 57

w sprawie dopuszczenia dr. Piotra Hulisza do kolokwium habilitacyjnego

Uchwała nr 58

w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Brodowskiego

Uchwała nr 59

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Czesława Adamiaka

Uchwała nr 60

w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Czesława Adamiaka

Uchwała nr 61

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Marcina Nowaka i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

Uchwała nr 62

w sprawie powołania Komisji ds. wyboru kandydatów do tytułu najlepszego absolwenta i studenta wydziału

Uchwała nr 63

opinia w sprawie powołania kierownika Katedry Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu

Uchwała nr 64

w sprawie zatrudnienia dr hab. Włodzimierza Marszelewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Uchwała nr 65

w sprawie zatrudnienia dr. Włodzimierza Narlocha na stanowisku adiunkta w Katedrze Geologii i Hydrogeologii

Uchwała nr 66

w sprawie zatrudnienia dr Moniki Radwańskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Uchwała nr 67

w sprawie zatrudnienia mgr. Czesława Adamiaka na stanowisku asystenta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Uchwała nr 68

w sprawie powołania Komisji ds. wypracowania propozycji podziału dotacji statutowej

Uchwała nr 69

w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Marka Podlasińskiego

Uchwała nr 70

w sprawie nadania dr. Markowi Podlasińskiemu stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 71

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Brodowskiego

Uchwała nr 72

w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Pawłowi Brodowskiemu

Uchwała nr 73

w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Piotra Hulisza

Uchwała nr 74

w sprawie nadania dr. Piotrowi Huliszowi stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 75

w sprawie powołania Zespołu ds. postępowania nostryfikacyjnego stopnia doktora habilitowanego Tetyany Solovey

Uchwała nr 76

w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. Czesława Adamiaka

Uchwała nr 77

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Adama Piaseckiego i wyznaczenia promotora

Uchwała nr 78

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Barbary Szydy i wyznaczenia promotora

Uchwała nr 79

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Łukasza Mendyka  i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

Uchwała nr 80

opinia w sprawie powołania kierownika Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Uchwała nr 81

opinia w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Obserwatorium Meteorologicznego

Uchwała nr 82

w sprawie zatrudnienia dr. Mieczysława Kunza na stanowisku adiunkta w Katedrze Geomatyki i Kartografii

Uchwała nr 83

w sprawie zatrudnienia mgr. Tomasza Strzyżewskiego na stanowisku asystenta w Katedrze Meteorologii i Klimatologii

Uchwała nr 84

w sprawie wniosku o stypendium ministra

Uchwała nr 85

w sprawie wyboru najlepszego studenta i najlepszego absolwenta Wydziału

Uchwała nr 86

w sprawie powierzenia w roku akademickim 2014/15 prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych nauczycielom akademickim posiadającym stopień doktora (pobierz załącznik)

Uchwała nr 87

w sprawie zlecenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/15

Uchwała nr 88

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Czesława Adamiaka

Uchwała nr 89

w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Czesławowi Adamiakowi

Uchwała nr 90

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej na rok akademicki 2014/15

Uchwała nr 91

w sprawie uznania stopnia naukowego Tetyany Solovey

Uchwała nr 92

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Adama Michalskiego

Uchwała nr 93

w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Adama Michalskiego

Uchwała nr 94

w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Jankowskiej

Uchwała nr 95

w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Anny Gil

Uchwała nr 96

w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Marcina Ćmielewskiego

Uchwała nr 97

w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Króla

Uchwała nr 98

w sprawie projektu efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia inżynierskich na kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem (pobierz załącznik)

Uchwała nr 99

opinia w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Uchwała nr 100

opinia w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Oceniającej na kadencję 2012–2016

Uchwała nr 101

w sprawie zatwierdzenia prowizorium Wydziału na I półrocze 2015 roku

Uchwała nr 102

w sprawie programu i planu studiów stacjonarnych I stopnia inżynierskich na kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem

Uchwała nr 103

w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia inżynierskich na kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem

Uchwała nr 104

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia studiów stacjonarnych I stopnia inżynierskich na kierunku technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem 

Uchwała nr 105

w sprawie przyjęcia raportu o stanie jakości kształcenia w roku akademickim 2013/14 oraz rekomendacji w zakresie doskonalenia jakości kształcenia (pobierz załącznik)

Uchwała nr 106

zmieniająca uchwałę nr 133 Rady Wydziału Nauk o Ziemi UMK z dnia 6.12.2013 roku w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (pobierz załącznik)

Uchwała nr 107

w sprawie wymagań dotyczących rozpraw doktorskich w formie zbioru artykułów (pobierz załącznik)

Uchwała nr 108

w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów doktoranckich obowiązujących od roku akademickiego 2015/16 (pobierz załącznik)

Uchwała nr 109

w sprawie powołania Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 110

opinia w sprawie powołania kierownika Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

Uchwała nr 111

opinia w sprawie powołania kierownika Katedry Meteorologii i Klimatologii

Uchwała nr 112

opinia w sprawie powołania kierownika Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

Uchwała nr 113

opinia w sprawie powołania kierownika Katedry Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Uchwała nr 114

opinia w sprawie powołania kierownika Katedry Geomatyki i Kartografii

Uchwała nr 115

opinia w sprawie powołania kierownika Katedry Geologii i Hydrogeologii

Uchwała nr 116

opinia w sprawie powołania kierownika Stacji Limnologicznej w Bachotku

Uchwała nr 117

opinia w sprawie powołania kierownika Pracowni Sedymentologii i Paleoekologii

Uchwała nr 118

opinia w sprawie powołania kierownika Stacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce

Uchwała nr 119

opinia w sprawie powołania kierownika Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie

Uchwała nr 120

opinia w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich z zakresu geografii

Uchwała nr 121

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Uchwała nr 122

w sprawie powołania recenzenta dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Marka Kejny

Uchwała nr 123

w sprawie zatrudnienia dr Olgi Smoleńskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Uchwała nr 124

w sprawie wniosku o nadanie medalu Komisji Edukacji Narodowej