Uchwały Rady Wydziału 2013

2015, 2014,  2013,  2012

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu podjęte w 2013 roku

Uchwała nr 1

w sprawie ustalenia godła i barwy dla Wydziału (pobierz załącznik)

Uchwała nr 2

Strategia rozwoju Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu na lata 2013–2020
(pobierz załącznik)

Uchwała nr 3

w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku studia miejskie

Uchwała nr 4

w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku geoinformacja środowiskowa

Uchwała nr 5

w sprawie utworzenia specjalności geografia turystyczna na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku geografia

Uchwała nr 6

w sprawie programu i planu studiów na kierunku studia miejskie

Uchwała nr 7

w sprawie programu i planu studiów na kierunku geoinformacja środowiskowa

Uchwała nr 8

w sprawie programu i planu specjalności geografia turystyczna na niestacjonarnych studiach I stopnia na kierunku geografia

Uchwała nr 9

opinia w sprawie modernizacji obiektów Wydziału

Uchwała nr 10

zmieniająca uchwałę nr 18 Rady Wydziału Nauk o Ziemi z dnia 19.10.2012 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wydawniczej

Uchwała nr 11

w sprawie zatrudnienia mgr Wojciecha Gamrata na stanowisku asystenta w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

Uchwała nr 12

w sprawie zatrudnienia dr Elżbiety Grzelak-Kostulskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

Uchwała nr 13

w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Jezierskiej-Thöle na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Uchwała nr 14

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Awansu Zawodowego Nauczycieli Akademickich

Uchwała nr 15

w sprawie zatrudnienia na stanowiskach profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego

Uchwała nr 16

w sprawie zatwierdzenia redaktorów czasopism wydawanych na Wydziale

Uchwała nr 17

w sprawie zatwierdzenia tematów prac magisterskich na kierunku geografia w roku akademickim 2012/13 (pobierz załącznik)

Uchwała nr 18

w sprawie przyjmowania na studia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Uchwała nr 19

w sprawie zmiany zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/14

Uchwała nr 20

w sprawie maksymalnej liczby osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora, nad którymi może sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy

Uchwała nr 21

o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Sylwestra Piszczka

Uchwała nr 22

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Bożeny Pius

Uchwała nr 23

w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Bożeny Pius

Uchwała nr 24

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Wojciecha Gamrata

Uchwała nr 25

w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra Wojciecha Gamrata

Uchwała nr 26

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Włodzimierza W. Juśkiewicza

Uchwała nr 27

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Czesława Adamiaka

Uchwała nr 28

w sprawie przyjęcia sprawozdania dra M. Jankowskiego z postępów prac nad rozprawą habilitacyjną

Uchwała nr 29

o wyrażeniu zgody na wystąpienie z wnioskiem o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Andrzeja Sadurskiego

Uchwała nr 30

w sprawie zatrudnienia dr hab. Zenona Kozieła na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Laboratorium Geomatyki i Kartografii

Uchwała nr 31

w sprawie zatrudnienia dr hab. Dariusza Sokołowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Uchwała nr 32

w sprawie zatrudnienia dr Przemysława Charzyńskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu

Uchwała nr 33

w sprawie zatrudnienia dr Piotra Hulisza na stanowisku adiunkta w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu

Uchwała nr 34

w sprawie zatrudnienia dr Piotra Sewerniaka na stanowisku adiunkta w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu

Uchwała nr 35

w sprawie zatrudnienia dr Anny Dubownik na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Uchwała nr 36

w sprawie zatrudnienia mgr Radosława Golby na stanowisku asystenta w Laboratorium Geomatyki i Kartografii

Uchwała nr 37

w sprawie zatrudnienia mgr Krzysztofa Rogatki na stanowisku asystenta w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

Uchwała nr 38

w sprawie ustalenia Dnia Wydziału

Uchwała nr 39

w sprawie zatwierdzenia tematów prac magisterskich na kierunku geografia w roku akademickim 2012/13 (pobierz załącznik)

Uchwała nr 40

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgra Pawła Brodowskiego

Uchwała nr 41

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2014/2015
(pobierz załącznik)

Uchwała nr 42

w sprawie programu i planu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku geografia

Uchwała nr 43

w sprawie zmiany nazw specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku geografia

Uchwała nr 44

w sprawie programu i planu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku geografia

Uchwała nr 45

w sprawie programu i planu studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku geografia

Uchwała nr 46

w sprawie programu i planu studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku geografia

Uchwała nr 47

w sprawie efektów kształcenia dla studiów doktoranckich w zakresie geografii
(pobierz załącznik)

Uchwała nr 48

w sprawie programu i planu studiów doktoranckich w zakresie geografii

Uchwała nr 49

o wyrażeniu zgody na wystąpienie z wnioskiem o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Wojciecha Wysoty

Uchwała nr 50

w sprawie zatrudnienia dra inż. Arkadiusza Krawca na stanowisku adiunkta w Katedrze Geologii i Hydrogeologii

Uchwała nr 51

w sprawie zatrudnienia dr Stefanii Środy-Murawskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

Uchwała nr 52

w sprawie zatrudnienia dra Grzegorza Kozińskiego na stanowisku adiunkta w Laboratorium Geomatyki i Kartografii

Uchwała nr 53

w sprawie zatrudnienia mgr inż. Izabeli Jamorskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Geologii i Hydrogeologii

Uchwała nr 54

w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Łyszkiewicz na stanowisku asystenta w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu

Uchwała nr 55

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Sylwestra Piszczka

Uchwała nr 56

w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Sylwestrowi Piszczkowi

Uchwała nr 57

o powołaniu Zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dra Piotra Weckwertha

Uchwała nr 58

o powołaniu Zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dra Ireneusza Soboty

Uchwała nr 59

o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgra Wojciecha Gamrata

Uchwała nr 60

o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Bożeny Pius

Uchwała nr 61

w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Anny Świercz-Prusieckiej

Uchwała nr 62

w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Kamili Lis

Uchwała nr 63

w sprawie zasad używania godła Wydziału

Uchwała nr 64

w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Jana R. Olędzkiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Laboratorium Geomatyki i Kartografii

Uchwała nr 65

w sprawie zatrudnienia dra Mirosława Karasiewicza na stanowisku adiunkta w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

Uchwała nr 66

w sprawie zatrudnienia dra Rafała Kota na stanowisku adiunkta w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

Uchwała nr 67

w sprawie zatrudnienia dra Tomasza Jaworskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

Uchwała nr 68

w sprawie zatrudnienia dr. Leszka Kozłowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Uchwała nr 69

w sprawie zatrudnienia dr. Mirosława Biczkowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

Uchwała nr 70

w sprawie zatrudnienia dra Włodzimierza Narlocha na stanowisku adiunkta w Katedrze Geologii i Hydrogeologii

Uchwała nr 71

w sprawie zatrudnienia mgr Rafała Maszewskiego na stanowisku asystenta w Katedrze Meteorologii i Klimatologii

Uchwała nr 72

w sprawie wprowadzenia Procedury złożenia pracy magisterskiej i przebiegu egzaminu dyplomowego

Uchwała nr 73

w sprawie ustalenia wydziału wiodącego na studiach podyplomowych w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego (pobierz załącznik)

Uchwała nr 74

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Wojciecha Gamrata

Uchwała nr 75

w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Wojciechowi Władysławowi Gamratowi

Uchwała nr 76

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Władysława Gamrata

Uchwała nr 77

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Bożeny Pius

Uchwała nr 78

w sprawie nadania stopnia doktora mgr Bożenie Pius

Uchwała nr 79

o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dra Piotra Weckwertha

Uchwała nr 80

o wyznaczeniu recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dra Piotra Weckwertha

Uchwała nr 81

o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dra Ireneusza Soboty

Uchwała nr 82

o wyznaczeniu recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dra Ireneusza Soboty

Uchwała nr 83

o powołaniu Zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dra Piotra Hulisza

Uchwała nr 84

o powołaniu Zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dra Michała Jankowskiego

Uchwała nr 85

o powołaniu Zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dra Marka Podlasińskiego

Uchwała nr 86

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Adama Solarczyka

Uchwała nr 87

w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra Adama Solarczyka

Uchwała nr 88

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Inki Strzyżewskiej-Pietrucień

Uchwała nr 89

w sprawie wyznaczenia egzaminów i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Inki Strzyżewskiej-Pietrucień

Uchwała nr 90

w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Kubiak-Wójcickiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Uchwała nr 91

w sprawie zatrudnienia dr. Bogusława Pawłowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Uchwała nr 92

w sprawie zatrudnienia dr. Sylwestra Piszczka na stanowisku adiunkta w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

Uchwała nr 93

w sprawie wyboru najlepszego studenta i najlepszego absolwenta Wydziału

Uchwała nr 94

w sprawie zlecenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2013/14

Uchwała nr 95

w sprawie zmiany programów i planów studiów na kierunkach geografia, studia miejskie i geoinformacja środowiskowa

Uchwała nr 96

o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dra Piotra Hulisza

Uchwała nr 97

o wyznaczeniu recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dra Piotra Hulisza

Uchwała nr 98

o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dra Michała Jankowskiego

Uchwała nr 99

o wyznaczeniu recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dra Michała Jankowskiego

Uchwała nr 100

o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dra Marka Podlasińskiego

Uchwała nr 101

o wyznaczeniu recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dra Marka Podlasińskiego

Uchwała nr 102

o powołaniu Zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dra Mieczysława Kunza

Uchwała nr 103

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Pauliny Tomczykowskiej

Uchwała nr 104

w sprawie zatrudnienia dr. Sylwestra Piszczka na stanowisku asystenta w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

Uchwała nr 105

w sprawie zatrudnienia dr. Grzegorza Kozińskiego na stanowisku asystenta w Laboratorium Geomatyki i Kartografii

Uchwała nr 106

w sprawie zamknięcia konkursu na stanowisku asystenta w Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej bez wyłaniania kandydata

Uchwała nr 107

w sprawie zatrudnienia dr Bożeny Pius na stanowisku asystenta w Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Uchwała nr 108

sprawie zlecenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2013/14

Uchwała nr 109 

o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dra Mieczysława Kunza

Uchwała nr 110

o wyznaczeniu recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dra Mieczysława Kunza

Uchwała nr 111

w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgra Arkadiusza Stańczyka

Uchwała nr 112

o sprawie powołania Kierownika studiów niestacjonarnych

Uchwała nr 113

w sprawie zatrudnienia asystenta w Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Uchwała nr 114

w sprawie wniosków studentów o stypendia ministra

Uchwała nr 115

w sprawie wniosków doktorantów o stypendia ministra

Uchwała nr 116

w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych nauczycielom akademickim posiadającym stopień doktora

Uchwała nr 117

w sprawie projektu efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku nauczanie przyrody

Uchwała nr 118

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej na rok akademicki 2013/14
(pobierz załącznik)

Uchwała nr 119

o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. Adama Solarczyka (pobierz załącznik)

Uchwała nr 120

w sprawie przekształcenia Laboratorium Geomatyki i Kartografii w katedrę

Uchwała nr 121

opinia w sprawie powołania Kierownika Katedry Geomatyki i Kartografii

Uchwała nr 122

w sprawie powołania Komisji ds. egzaminu licencjackiego

Uchwała nr 123

w sprawie programu i planu studiów na kierunku nauczanie przyrody

Uchwała nr 124

w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku nauczanie przyrody

Uchwała nr 125

w sprawie zmiany składu Zespołu ds. przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dr. Marka Podlasińskiego

Uchwała nr 126

o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Inki Strzyżewskiej-Pietrucień

Uchwała nr 127

w sprawie zatwierdzenia prowizorium Wydziału na rok 2014

Uchwała nr 128

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Adama Solarczyka

Uchwała nr 129

w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Adamowi Solarczykowi

Uchwała nr 130

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Iwony Krześlak i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego

Uchwała nr 131

w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania przewodów doktorskich

Uchwała nr 132

zmieniająca uchwałę nr 2 Rady Wydziału NoZi UMK z dnia 8.01.2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu na lata 2013–2020

Uchwała nr 133

w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
(pobierz załącznik)

Uchwała nr 134

w sprawie zaopiniowania wniosków o wyróżnienia pracowników (pobierz załącznik)

Uchwała nr 135

w sprawie wyboru przedstawiciela studentów do Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu ds. Nauczycieli Akademickich (pobierz załącznik)

Uchwała nr 136

w sprawie określenia okresu zaliczeniowego obowiązującego na Wydziale Nauk o Ziemi UMK

Uchwała nr 137

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Inki Strzyżewskiej-Pietrucień

Uchwała nr 138

w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ince Strzyżewskiej-Pietrucień