Cel i statut PTGeof.

S T A T U T

POLSKIEGO  TOWARZYSTWA  GEOFIZYCZNEGO

 

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Towarzystwo nosi nazwę: "Polskie Towarzystwo Geofizyczne" w dalszej części statutu zwane "Towarzystwem".

§ 2.

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3.

Siedzibą władz Towarzystwa jest m.st. Warszawa.

§ 4.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 5.

Towarzystwo może powoływać z zachowaniem obowiązujących przepisów oddziały na obszarze całego kraju, na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu.

§ 6.

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Towarzystwo może, do prowadzenia swych spraw, zatrudniać pracowników.

§ 7.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem naukowym, którego działalność merytoryczna jest prowadzona w uzgodnieniu z Polską Akademią Nauk.

§ 8.

Towarzystwo może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

§ 9.

Towarzystwo ma prawo używać pieczęci i odznak organizacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ administracji państwowej

 

Rozdział II

Cel i środki działania

§ 10.

Celem Towarzystwa jest oddziaływanie na rozwój nauk geofizycznych i ich zastosowań oraz krzewienie i popularyzacja tych nauk wśród ogółu społeczeństwa.

§ 11.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

Prowadzenie - samodzielnie lub w porozumieniu z innymi pokrewnymi instytucjami i organizacjami państwowymi i społecznymi - badań i studiów w zakresie nauk geofizycznych i ich zastosowań oraz organizowanie i utrzymywanie w tym celu pracowni naukowych i biblioteki.

Organizowanie i udział w wyprawach naukowych i wycieczkach, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Wydawanie własnego czasopisma naukowego i popularno-naukowego oraz prac z zakresu nauk geofizycznych.

Organizowanie konferencji i zjazdów naukowych oraz branie udziału w podobnych zjazdach i konferencjach krajowych i zagranicznych.

Organizowanie posiedzeń naukowych,  kursów, odczytów, wykładów, dyskusji itp.

Ogłaszanie  konkursów naukowych oraz przyznawanie subwencji na prowadzenie badań naukowych.

Wykonywanie opracowań naukowych i wydawanie opinii o charakterze naukowym w zakresie nauk geofizycznych i ich zastosowań - na zamówienie jednostek państwowych i społecznych.

Przyznawanie nagród oraz wyróżnień za aktywną działalność naukową i organizacyjną na polu geofizyki.

Współdziałanie z władzami państwowymi i instytucjami naukowymi w zakresie rozwijania nauk geofizycznych i ich zastosowań.

Współdziałanie z władzami szkolnymi i organizacjami nauczycielskimi w sprawach organizacji i programów studiów i nauczania dyscyplin geofizycznych.

Krzewienie i popularyzacja nauk geofizycznych i ich zastosowań wszelkimi innymi środkami

Prowadzenie wymiany wydawnictw  z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Współpracę  naukową z zagranicznymi towarzystwami naukowymi o pokrewnym profilu działania.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

Zwyczajnych

Honorowych

 

§ 13.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać pełnoletni obywatel polski, pracujący zawodowo lub społecznie w dziedzinie nauk geofizycznych.

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na wniosek właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - Zarządu Oddziału.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Towarzystwa musi uzyskać opinię wprowadzającą dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.

Uchwały Zarządu Głównego w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych do    Towarzystwa są ostateczne.

§ 14.

Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauk geofizycznych lub działalności Towarzystwa, może być nadana godność członka honorowego Towarzystwa.

Godność członka honorowego Towarzystwa, również cudzoziemcom, nadaje Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego.

Członkowie   honorowi  Towarzystwa  maja  wszystkie  prawa   członków zwyczajnych, zwolnieni są z opłacania składek członkowskich, otrzymują bezpłatnie organ oficjalny Towarzystwa oraz maja prawo udziału, z głosem decydującym, w Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa.

Członkom Honorowym Towarzystwa - cudzoziemcom przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego w Walnych Zgromadzeniach oraz biernego i czynnego prawa wyborczego do władz  Towarzystwa.

§ 15.

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa.

Uczestniczyć w odczytach, kursach, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo oraz prowadzonych pracach badawczych i usługowych na zasadach ustalonych przez władze Towarzystwa.

Korzystać z wszystkich urządzeń Towarzystwa.

Otrzymywać na zasadach ustalonych przez Zarząd Główny, wszelkiego rodzaju wydawnictwa Towarzystwa.

Zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem wszystkich władz Towarzystwa.

§ 16.

Członek zwyczajny Towarzystwa jest zobowiązany:

Wpłacić wpisowe oraz regularnie opłacać składkę członkowską.

Brać czynny udział w pracach Towarzystwa i przyczyniać się do realizacji jego celów statutowych.

Prenumerować  na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny jego oficjalny organ.

§ 17.

Przynależność do Towarzystwa ustaje w przypadku:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu, za pośrednictwem właściwego Zarządu Oddziału.

b) nie opłacenia z nieuzasadnionych powodów składki  członkowskiej za okres jednego roku.

c) pozbawienia wyrokiem sadu powszechnego praw publicznych.

d) wykluczenia z Towarzystwa przez Zarząd Główny.

2.  Skreślenie z listy członków Towarzystwa z powodu nie opłacania składek członkowskich następuje automatycznie po upływie dwóch miesięcy od wysłania wezwania do uregulowania zaległych składek.

Osoby skreślone z listy członków Towarzystwa z powodów wymienionych w ust.1 pkt.a) i b) oraz w pkt.c) po przywróceniu praw publicznych, mogą być ponownie przyjęte do Towarzystwa na ogólnych zasadach określonych w statucie.

§ 18.

Zarząd Główny może z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Oddziału wykluczyć członka z Towarzystwa, jeżeli działał on na jego szkodę, nie przestrzegał postanowień statutu lub uchwal władz  Towarzystwa.

Uchwala o wykluczeniu z Towarzystwa może być podjęta tylko przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu Głównego, a za jej podjęciem wypowie się co najmniej 3/4 obecnych na posiedzeniu w głosowaniu tajnym.

Uchwały Zarządu Głównego w sprawie wykluczenia z Towarzystwa są ostateczne.

 

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 19.

Władzami Towarzystwa są:

- Walne Zgromadzenie Towarzystwa

- Zarząd Główny

- Główna Komisja Rewizyjna

2.  Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

3. Władze Towarzystwa mają prawo dokooptować na miejsce ustępujących członków w czasie kadencji nowych członków, lecz w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

 

A. Walne Zgromadzenie Towarzystwa

§ 20.

Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest jego najwyższą władzą.

Walne Zgromadzenie Towarzystwa może być: zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21.

W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:

- z głosem decydującym:

a) delegaci,

b) członkowie honorowi Towarzystwa,

c) członkowie ustępujących  władz Towarzystwa i przewodniczący Zarządów Oddziałów.

- z głosem doradczym:

a) zaproszeni gości

2. Delegatem może być każdy zwyczajny członek Towarzystwa wybrany zwykłą większością głosów w tajnym głosowaniu na walnych zgromadzeniach członków oddziałów. Każdy oddział wybiera na Walne  Zgromadzenie Towarzystwa delegatów w liczbie jeden delegat na każdych 10 członków oddziału, przy czym liczbę członków większą od pięciu    ponad pełną dziesiątkę zaokrągla się do pełnej dziesiątki.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa upoważniają delegatów listy podpisane przez Przewodniczących Zarządów Oddziałów oraz przewodniczących walnych zgromadzeń członków Oddziałów, na których wybrano delegatów.

W czasie obrad Walnego Zgromadzenia Towarzystwa każdy delegat, członek ustępujących władz Towarzystwa i przewodniczący Zarządów Oddziałów oraz członek honorowy ma prawo do jednego głosu decydującego, którego nie może odstępować innym uczestnikom    zgromadzenia.

Kadencja delegatów trwa cztery lata.

§ 22.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny na zakończenie kadencji Zarządu.

Zarząd Główny zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządów Oddziałów wszystkich członków wymienionych w S 21 pkt. 1 przynajmniej na 6 tygodni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 23.

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa należy:

Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

Udzielanie  na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

Wybór Prezesa oraz członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

Uchwalenie programów pracy Towarzystwa na najbliższą kadencję.

Likwidacja Oddziałów Towarzystwa.

Rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Zarządów Oddziałów, jeżeli te ostatnie zgłoszą wnioski najpóźniej na 10 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Uchwalanie zmian statutu Towarzystwa.

Przyjmowanie cudzoziemców na członków honorowych Towarzystwa.

Podejmowanie uchwal o rozwiązaniu i likwidacji Towarzystwa.

§ 24.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny:

- z własnej inicjatywy,

- na zadanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

- na wniosek co najmniej trzech Oddziałów Towarzystwa.

2. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa w ciągu 8 tygodni od podjęcia uchwały, otrzymania wniosku lub zadania.

3.   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 25.

Walne Zgromadzenie Towarzystwa wybiera przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia, którymi nie mogą być członkowie ustępujących władz.

§ 26.

Walne Zgromadzenie  Towarzystwa może podjąć uchwały, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej polowa osób z głosem decydującym

W razie braku wymaganego quorum Walne Zgromadzenie jest prawomocne w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.

§ 27.

 

Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia Towarzystwa jest jawne, chyba że co najmniej pięciu uczestników uprawnionych do głosowania zażąda głosowania tajnego.

Wybory oddzielnie Prezesa oraz członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, jak również nadawanie godności członka honorowego, odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 28.

Walne Zgromadzenie Towarzystwa może wybrać  wyjątkowo do Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej każdego członka Towarzystwa, jeżeli przy zgłoszeniu kandydata, nieobecnego w czasie obrad, zostanie załączona jego pisemna zgoda na kandydowanie.

§ 29.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków, w których statut stanowi inaczej.

 

B. Zarząd Główny

§ 30.

Zarząd Główny składa się z Prezesa i 10 członków. Członkowie Zarządu Głównego wybierają spośród siebie dwóch lub trzech wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika, którzy łącznie z Prezesem i jednym wybranym przez Zarząd jego członkiem tworzą Prezydium Zarządu  Głównego

Zarząd Główny wybiera Prezydium na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno się odbyć bezpośrednio po ogłoszeniu wyników wyborów do władz  Towarzystwa.

§ 31.

Zarząd Główny zbiera się na posiedzenia plenarne w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia Wiceprezes.

Na wniosek przynajmniej trzech członków Zarządu lub Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, Prezes lub zastępujący go Wiceprezes powinien zwołać posiedzenie Zarządu Głównego w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Uchwały  Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów w obecności Prezesa lub Wiceprezesa i przy udziale co najmniej polowy członków. W razie równości liczby głosów rozstrzyga glos przewodniczącego posiedzenia.

Głosowanie na posiedzeniach Zarządu Głównego, z wyjątkiem spraw personalnych, jest jawne.

§ 32.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

Realizacja uchwal Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

Inicjowanie merytorycznej działalności Towarzystwa.

Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.

Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Towarzystwa.

Zarządzanie majątkiem Towarzystwa.

Przyjmowanie członków zwyczajnych do Towarzystwa.

Wykluczanie członków zwyczajnych z Towarzystwa, wg zasad określonych w § 18.

Przyznawanie wyróżnień za aktywną działalność w Towarzystwie.

Powoływanie kół oraz sekcji i komisji oraz innych organów doradczych i opiniodawczych.

Uchwalanie regulaminow.

Ustalanie wysokości wpisowego oraz składki członkowskiej.

Powoływanie redaktora naczelnego organu oficjalnego Towarzystwa oraz na jego wniosek pozostałych członków Komitetu Redakcyjnego i  członków Rady Redakcyjnej.

Nadzór nad działalnością Oddziałów Towarzystwa.

Uchylanie uchwal Zarządów Oddziałów sprzecznych ze statutem i uchwałami władz Towarzystwa.

Delegowanie przedstawicieli Towarzystwa na zjazdy, konferencje itp., zarówno krajowe jak i zagraniczne oraz zatwierdzanie kandydatur przedstawicieli Oddziałów na zjazdy i konferencje, jeśli odbywają  się one poza granicami kraju.

Zatwierdzanie rocznych planów finansowych.

Nadzór nad działalnością gospodarczą Towarzystwa, w tym zawieranie umów.

Rozstrzyganie sporów powstałych w obrębie Towarzystwa.

§ 33.

Prezydium Zarządu Głównego działa miedzy posiedzeniami Zarządu na podstawie ustalonego przez Zarząd regulaminu.

Prezydium zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeby.

 

C. Główna Komisja Rewizyjna

§ 34.

Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków

Na pierwszym po wyborach posiedzeniu członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji.

§ 35.

Do Głównej Komisji rewizyjnej należy:

Przeprowadzenie co najmniej  raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.

Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zadanie usunięcia stwierdzonych uchybień

Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa i występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

Nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych w Oddziałach.

§ 36.

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, lub wyznaczony przez niego członek Komisji, może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium.

Do przeprowadzenia czynności kontrolnych wymagana jest obecność przynajmniej trzech członków Komisji.

Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności przewodniczącego Komisji i przy udziale co najmniej dwóch jej członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga glos przewodniczącego Komisji.

 

Rozdział V.

Oddziały Towarzystwa

§ 37.

Oddziały są powoływane na podstawie uchwały Zarządu Głównego, jeżeli istnieje co najmniej 15 kandydatów na członków Oddziału Towarzystwa.

Teren działania Oddziału i zrzeszania jego członków oraz siedzibę Oddziału ustala Zarząd Główny.

§ 38.

Władzami Oddziału są:

- Walne Zgromadzenie członków Oddziału,

- Zarząd Oddziału,

- Komisja Rewizyjna Oddziału

2.  Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata.

§ 39.

Walne Zgromadzenie członków Oddziału może być: zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 40.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Oddziału, przypadające w roku zwołania Walnego Zgromadzenia Towarzystwa powinno być zwołane najpóźniej na 4 tygodnie przed tym Zgromadzeniem.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

- z własnej inicjatywy,

- na zadanie Zarządu Głównego,

- na zadanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,

- na wniosek pisemny co najmniej 1/10 członków Oddziału.

3. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Oddziału w ciągu 21 dni od daty otrzymania wniosku lub zadania.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane

§ 41.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członków Oddziału Zarząd zawiadamia wszystkich członków Oddziału oraz Zarząd Główny, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem.

§ 42.

Do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Oddziału należy:

- rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

- udzielanie  Zarządowi Oddziału absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

- uchwalenie programu pracy Oddziału na najbliższą kadencję,

- rozpatrzenie  wniosków Zarządu Oddziału na Walne Zgromadzenie członków Oddziału oraz uchwalenie wniosków Oddziału na Walne Zgromadzenie Towarzystwa, - wybór Przewodniczącego oraz członków Zarządu Oddziału i Komisji  Rewizyjnej,

- wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

§ 43.

Walne Zgromadzenie członków Oddziału może podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej polowa członków Oddziału.

W razie braku wymaganego quorum Walne Zgromadzenie Oddziału jest prawomocne w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 44.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi Przewodniczący oraz 3-6 osób, spośród których Zarząd wybiera wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 45.

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby.

Postanowienia § 28, S 30 ust.2 i S 31 ust. 2, 3, 4 i 5, stosuje się odpowiednio.

Zarząd Oddziału przeprowadza 1 raz w roku (w grudniu danego roku lub w styczniu następnego) zebranie sprawozdawcze, na które zaprasza wszystkich członków Oddziału

§ 46.

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

Inicjowanie działalności merytorycznej Oddziału

Realizacja uchwal Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, Zarządu Głównego i Walnego Zgromadzenia członków Oddziału

Zwoływanie Walnych Zgromadzeń członków Oddziału

Organizacja posiedzeń naukowych, odczytów, wykładów itp., w tym również na zlecenie Zarządu Głównego.

Zatwierdzenie preliminarza rocznych dochodów i wydatków, zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego.

Składanie Zarządowi Głównemu sprawozdań z działalności statutowej i finansowej.

Przedkładanie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawach przyjęcia i wykluczenia członków Towarzystwa.

Realizowanie celów statutowych Towarzystwa na terenie działania  Oddziału.

Przedkładanie Zarządowi Głównemu wszelkich wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.

§ 47.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera przewodniczącego Komisji.

Przepisy S 35 i S 36 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział VI.

Majątek i fundusze Towarzystwa.

§ 48.

Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Majątkiem Towarzystwa dysponuje Zarząd Główny, który ustala zasady podziału majątku Towarzystwa oraz upoważnia Zarządy Oddziałów do dysponowania wydzielonymi składnikami majątkowymi

§ 49.

Fundusze Towarzystwa stanowią:

- składki członkowskie i wpisowe,

- dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

- dotacje, darowizny i zapisy,

- dochody z działalności gospodarczej Towarzystwa,

- inne dochody.

§ 50.

Zobowiązania majątkowe i finansowe podpisują dwie osoby: Prezes i Skarbnik lub upoważnieni przez Zarząd Główny członkowie tego Zarządu.

§ 51.

W zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej obowiązują Towarzystwo przepisy państwowe oraz wytyczne Polskiej Akademii Nauk.

 

Rozdział VII.

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§ 52.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Towarzystwa większością 2/3 głosów uczestników Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, uprawnionych do głosowania.

§ 53.

Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Towarzystwa większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania.

Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek

 

Warszawa, dnia 23 września 1992 r.