Współpraca z zagranicą

1. Udział Katedry w realizacji porozumienia o współpracy między Instytutem Geografii UMK a Politechniką w Oldenburgu (Niemcy) w ramach projektu pt.: „Ochrona i zagospodarowanie doliny rzeki Drwęcy”, 2006 - 2007;

2. Katedra realizuje porozumienie o współpracy, wymianie pracowników naukowych i studentów, zawarte w kwietniu 2008 r. między Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi UMK a Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Hydrometeorologicznym w Sankt Petersburgu.

3. Współpraca z World Glacier Monitoring Service

4. Badania w oparciu o Stację Polarną UMK na Spitsbergenie – kierownik I. Sobota

5. CALM Circumpolar Active Layer Monitoring – koordynacja wyników badań warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny (Spitsbergen)