Działalność naukowa

Działalność naukowo-badawcza pracowników Katedry stanowi kontynuację tradycji badawczych toruńskiego ośrodka geograficznego w zakresie studiów osadniczych, badań społeczno-ekonomicznych oraz planowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Prace dotyczą zarówno dla miast, jak i obszarów wiejskich, są także ukierunkowane na rozwijanie nowych ujęć badawczych.


Podstawowe kierunki badawcze Katedry:
• geografia społeczno-ekonomiczna, w szczególności geografia rolnictwa i obszarów wiejskich:

- czynniki kształtujące produkcję rolnictwa
- przemiany struktury agrarnej
- absorpcja funduszy UE przez gospodarstwa rolne
- wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
- zmiany użytkowania ziemi (formy, własność, struktura, dynamika)
- procesy urbanizacji i uprzemysłowienia
- struktura przestrzenna, klasyfikacja, typologia i regionalizacja rolnictwa
- struktura i typologia funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich
- analiza geograficzno-ekonomiczna wiejskich obszarów problemowych
- przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne miast i stref podmiejskich
- rozwój i restrukturyzacja obszarów wiejskich i rolnictwa
- problemy aktywizacji małych miast
- przemiany rozłogów wsi
- przemiany krajobrazu wiejskiego i rolniczego
- zjawiska i problemy społeczne w przestrzeni wiejskiej i miejskiej

• planowanie i gospodarka przestrzenna:
- strategie rozwoju miast, gmin i powiatów
- programy rozwoju lokalnego i regionalnego (m.in. oświaty, rolnictwa, turystyki i rekreacji)
- zagospodarowanie przestrzenne jednostek samorządu (osadnicze, rolnicze, turystyczne, rekreacyjne, przemysłowe, komunikacyjne itp.)
- metody oceny środowiska dla potrzeb gospodarki i planowania przestrzennego
- wybrane zagadnienia ekorozwoju obszarów wiejskich
- ochrona i kształtowanie dorzecza Drwęcy

• geografia osadnictwa:
- przemiany sieci, struktur i systemów osadniczych
- klasyfikacja ośrodków gminnych - pomiar centralności i hierarchii funkcjonalnej osadnictwa
- badania kontinuum wiejsko-miejskiego
- podstawy rozwoju i zróżnicowanie małych miast w aspekcie funkcjonalnym i morfologicznym

• geografia turyzmu:
- społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego
- rola turystyki w aktywizacji społeczno-gospodarczej miast i obszarów wiejskich
- ocena możliwości turystycznego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych dla potrzeb turystyki

• metodologia badań przestrzennych:
- przemiany pojęć i paradygmatów w rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej
- rozwój metod analizy przestrzennej w oparciu o systemy informacji geograficznych
- modele i symulacje rozwoju przestrzennego

Pracownicy Katedry wykonali wiele opracowań, ekspertyz, ocen, diagnoz, planów, programów i strategii na potrzeby planowania rozwoju i zagospodarowania przestrzennego dla administracji samorządowej
województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

Aktualnie realizowane granty Narodowego Centrum Nauki:
„Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa polskiego w warunkach oddziaływania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej”, kierownik: dr hab.
Roman Rudnicki, wartość: 150 tys. zł;
„Oddziaływanie instrumentów finansowych Unii Europejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich”, kierownik: dr M.Biczkowski,
wartość: 125 tys. zł;