Historia

Katedra Geografii powstała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 1 października 1945 roku. Utworzyli ją przybyli z Wilna prof. dr M. Limanowski, dr W. Okołowicz oraz mgr L. Roszkówna. W czerwcu 1946 roku kierownictwo Katedry przejął prof. R. Galon, który przybył do Torunia z Poznania. Wśród Katedr Geografii największą  aktywność  wykazywała  Katedra  Geografii  Fizycznej, a  w  jej obrębie dominowała geomorfologia i hydrografia. Spowodowało to m.in. powołanie w 1957 roku w Katedrze Geografii Fizycznej Zakładu Geomorfologii. W  Zakładzie  Geomorfologii  pracowało  w  owym czasie 6  osób,  a  jego  kierownikiem  był  prof. R. Galon.

W latach 1957-1969 liczba pracowników w Zakładzie uległa podwojeniu. Stopnie doktorskie w zakresie geomorfologii zdobyli wówczas W. Niewiarowski, B. Rosa, Z. Churska i  A. Tomczak. W 1965 roku stopień dr hab. uzyskał W. Niewiarowski, a w dwa lata później B. Rosa. Poszerzyła się baza badawcza Zakładu, ponieważ w 1963 roku powstała Pracownia Palinologiczna kierowana przez dr B. Noryśkiewicz, a w 1968 roku utworzono Pracownię Sedymentologiczną, którą przez wiele lat  kierował dr K. Lankauf.

W 1967 roku Zakład Geomorfologii podzielił się na dwa Zakłady, tj. Zakład Geografii Fizycznej i Zakład Geomorfologii. W roku 1970 z Zakładu Geomorfologii odszedł prof. B. Rosa do pracy na Uniwersytecie Gdańskim. W  tym czasie stopnie doktorskie w Zakładzie uzyskali M. Pasierbski (1971) i A. Olszewski (1972). Po odejściu w 1976 roku prof. R. Galona  na  emeryturę, oba  Zakłady  połączono  i  powstał  Zakład  Geomorfologii i Geografii  Fizycznej,  którego  kierownictwo  objął   prof.  W. Niewiarowski.  W   1983  roku  doktorat  obronił  M. Sinkiewicz. 

Po odejściu na emeryturę w 1984 roku doc. L. Roszko jej miejsce w  Zakładzie zajął  doc. dr hab. E. Wiśniewski, a rok wcześniej w miejsce dr A. Tomczak zatrudniony został dr L. Andrzejewski. W 1990 roku Zakład został ponownie przekształcony w Zakład Geomorfologii, którego kierownikiem do 1998 r. był prof. E. Wiśniewski (tj. do czasu  przejścia   do   Pomorskiej   Akademii   Pedagogicznej  w   Słupsku)  oraz  Zakład   Geografii   Fizycznej i Paleogeografii Czwartorzędu, którego kierownikiem był do roku 1994 prof. W. Niewiarowski, tj. do czasu przejścia na emeryturę. W 1994 roku kierownictwo tego Zakładu objął dr hab. Leon Andrzejewski, który w 2004 roku uzyskał tytuł profesora.

W roku 2003 oba Zakłady zostały ponownie połączone i przez kolejne  lata funkcjononowały pod nazwą Zakładu Geomorfologii  i   Paleogeografii   Czwartorzędu, a od momentu utworzenia Wydziału Nauk o Ziemi  tj. 2013 roku jako Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu. W jej skład włączona została Pracownia Sedymentologii i Paleoekologii. Funkcję kierownika Katedry pełni prof. dr hab. Leon Andrzejewski, natomiast Kierownika Pracowni dr hab. Paweł Molewski.