Działalność naukowa

Tematyka badawcza:

1. Geneza i rozwój bocznych dolin erozyjnych i denudacyjnych na wybranych przykładach zboczy dolin i rynien polodowcowych w strefie krajobrazu młodoglacjalnego obszaru Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, doliny dolnej Wisły i wschodniej części pradoliny Noteci-Warty.

2. Geneza form i procesy mrozowe w strefie klimatu peryglacjalnego (pagórki mrozowe, grunty poligonalne i strukturalne, formy soliflukcyjne) na obszarze pnółnocno-zachachodniego Spitsbergenu.

3. Rekonstrukcja procesów glacjalnych i zasięgów lądolodu skandynawskiego na Niżu Polskim w czasie zlodowacenia Wisły (faza pomorska) w obszarze zachodniej części Pojezierza Olsztyńskiego i wschodniej Pojezierza Iławskiego.

4. Zapis zmian paleośrodowiskowych, naturalnych i antropogenicznych, w osadach niewielkich basenów sedymentacyjnych (zagłębień wytopiskowych), rynien subglacjalnych, północno-środkowej Polski w okresie późnego vistulianu i holocenu.

5. Rozpoznanie, określenie i ocena georóżnorodności oraz problem metod delimitacji przestrzennych jednostek fizycznogeograficznych różnej rangi na obszarze Doliny Dolnej Wisły,  Kotliny  Toruńskiej,  Doliny  Drwęcy  oraz  Pojezierzy: Chełmińskiego, Dobrzyńskiego i Brodnickiego.

6. Ocena stanu środowiska przyrodniczego i jego zagrożeń na podstawie kartowania sozologicznego.

7. Rozwój systemu fluwialnego Kotliny Toruńskiej i jej otoczenia w vistulianie oraz wpływ morfostruktury podłoża kenozoicznego na rozwój sieci rzecznej w obrębie wschodniej części pradoliny Noteci-Warty.

8. Retrodykcja procesów glacjalnych, glacjofluwialnych i glacjolimnicznych w wybranych strefach marginalnych lodowców Islandii.

9. Późnovistuliańska i holoceńska ewolucja przebiegu procesów fluwialnych w wybranych fragmentach systemu fluwialnego doliny dolnej Wisły.

10. Stratygrafia osadów plejstocenu Wysoczyzny Kujawskiej i Dobrzyńskiej.

11. Wpływ morfostruktury i neotektonicznej aktywności starszego podłoża na wykształcenie plejstocenu i współczesną rzeźbę Kujaw.

12. Zastosowanie  metod  geostatystycznych i GIS do analizy rzeźby i budowy geologicznej w obszarze północno-środkowej Polski.

13. Studia nad wybranymi metodami badań i interpretacją wyników analiz uziarnienia  (metody analiz litodynamicznych i litogenetycznych) oraz obtoczenia ziaren kwarcu (zastosowania wymiaru fraktalnego w ocenie obtoczenia ziaren).

14. Zasięg i dynamika ostatniego lądolodu na Wysoczyźnie Dobrzyńskiej w świetle analiz rzeźby i osadów w zapisie geoprzestrzennym (GIS).

 

Osiągnięcia zespołu pracowników:

K. Chutkowski

Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizacja w latach 2007-2010

Zasięg i dynamika ostatniego lądolodu na Wysoczyźnie Dobrzyńskiej w świetle analiz morfo-, lito- i kinetostratygraficznych.

 

P. Weckwerth

Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; realizacja w latach 2007-2010:

Ewolucja systemy fluwialnego Kotliny Toruńskiej i jej otoczenia podczas vistulianu na tle struktury i tektoniki starszego podłoża

 

P. Weckwerth

Wyróżnienie Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich za najlepszą parcę doktorską z zakresu geomorfologii 2008

 

T. Karasiewicz

Projekt NCN nr 2013/09/B/ST10/02118; realizacja w latach 2014-2016

Transformacja peryglacjalna rzeźby i osadów północnego Podlasia w młodszym plejstocenie, kierownik: dr hab. Barbara Woronko, wykonawca: dr M.T. Karasiewicz

Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; realizacja w latach 2008-2011

Późnowistuliańskie i holoceńskie osady basenów sedymentacyjnych jako zapis zmian paleogeograficznych na wybranych przykładach z młodoglacjalnego obszaru północno-środkowej Polski.

 

T. Jaworski

Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego :realizacja w latach 2009-2012

Geneza i rozwój bocznych dolin erozyjnych i denudacyjnych pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych na wybranych przykładach zboczy dolin i rynien w strefie krajobrazu młodoglacjalnego

 

L. Andrzejewski, W.Gamrat

Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizacja w latach 2011-2013

Morfogeneza i ewolucja środowiska przyrodniczego północnego fragmentu rynny Lubianki i jej otoczenia (Wysoczyzna Dobrzyńska) w świetle badań paleobotanicznych i geomorfologicznych

 

R. Kot

Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizacja w latach 2011-2014

Ocena zróżnicowania młodoglacjalnych krajobrazów dolinnych na podstawie różnorodności rzeźby terenu, gleb, roślinności i użytkowania ziemi.

 

Współorganizacja XIV Konferencji „Stratygrafia Plejstocenu Polski, Ciechocinek, 3-7 września 2007 r.

Współorganizacja Ogólnopolskiego Zjazdu Geografów Polskich i 55 Zjazdu Polskiego Towarzystwa

Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r.

Organizacja Terenowych Warsztatów Geomorfologicznych na Islandii, 14-28 sierpnia 2005 r.

Wyprawy naukowe na Islandię w latach 2000, 2002, 2004 i 2005 r.

Organizacja V Polskiej Konferencji Paleobotaniki Czwartorzędu pt. „Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych”, Górzno, 13-17.06.2011 r.

Udział w konferencjach międzynarodowych; Saragoza,- Hiszpania, Skaftafell – Islandia, Addis Abeba – Etiopia,  Sardynia – Włochy, Reykjavik – Islandia.

Kolokwium habilitacyjne, dr P. Molewski, 2008 r.

Ukończenie rozprawy doktorskiej (mgr W. Gamrat) i habilitacyjnej (dr P. Weckwerth).