Historia

Historia Katedry

Powstanie Zakładu Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej w Instytucie Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dnia 1 lutego 2007 roku w Instytucie Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpoczął swoją działalność pod nową nazwą,  Zakład Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej, funkcjonujący w ciągu ostatnich czterech lat jako Zakład Teledetekcji i Kartografii. Decyzją JM Rektora i Senatu UMK, na wniosek autora niniejszej notatki, powołano Zakład, który  ma  już  kilkunastoletnią  historię.

Gdy przyjrzymy się dorobkowi naukowemu niektórych pracowników Instytutu Geografii, dotyczącemu zwłaszcza zagadnień kartograficznych, to okaże się, że historia ta sięga w znacznie bardziej odległą przeszłość. Warto w tym miejscu przypomnieć działalność naukowo-dydaktyczną kilku profesorów, przede wszystkim Rajmunda Galona, którego książka pt. Siatki kartograficzne (z podtytułem Podręcznik praktyczny dla geografów), opublikowana po raz pierwszy w 1951 roku, doczekała się kilku wydań (1968, 1974, 1982, 1996), Zygmunta Churskiego, jako współautora tych Siatek.... a także Stefana Majdanowskiego, wraz z jego często później cytowanymi pracami na temat krzywej hipsograficznej Polski i dorzeczy rzek (1952) oraz krzywej hipsograficznej jako kryterium oceny generalizacji  i  doboru  poziomic  (1958).

Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej i popularyzatorskiej, bardzo ważna była również ich działalność organizacyjna. Nie ulega wątpliwości, że obecne bardzo bogate zbiory kartograficzne Instytutu Geografii i Biblioteki Uniwersyteckiej, stanowiące niezbędne zaplecze dla Zakładu, są efektem wielo-letniej działalności i kontaktów zagranicznych wymienionych  tu, jak również jeszcze kilku innych pracowników UMK.

Pisząc na temat kształtowania się dzisiejszego Zakładu, należy wspomnieć o początkach zastosowań metod fotointerpretacyjnych i teledetekcyjnych w badaniach geograficznych (prof. Zygmunt Churski), co miało miejsce jeszcze w latach sześćdziesiątych  XX  wieku.

Największe zainteresowanie wykorzystaniem tych metod, niemal od samego początku pracy naukowo-dydaktycznej (lata siedemdziesiąte), wykazywał Mieczysław Sinkiewicz. Jego niemal roczny staż naukowy (1982) we Francji zaowocował ukończeniem rozprawy doktorskiej (1983), licznymi publikacjami oraz powołaniem w październiku 1990 roku Pracowni Teledetekcji.

To właśnie wtedy, a więc niemal 17 lat temu, należy dopatrywać się początków dzisiejszego Zakładu. Ta jedno-osobowa Pracownia Teledetekcji (dr M. Sinkiewicz) funkcjonowała przy Zakładzie Geografii Fizycznej i Paleogeografii Czwartorzędu, którym kierował prof. Władysław Niewiarowski, zawsze bardzo pozytywnie odnoszący się do inicjatyw, wy-chodzących od młodszych pracowników naukowych. Również wtedy powstały w Pracowni pierwsze trzy prace magisterskie wykorzystujące metody fotointerpretacyjne i teledetekcyjne.

Cztery lata później, w październiku 1994 r. Pracownię Teledetekcji przemianowano na Pracownię Teledetekcji i Kartografii, a jej skład powiększono o piszącego te słowa.

Po śmierci Mieczysława Sinkiewicza w 1995 roku Pracownia przeniesiona została z siedziby głównej Instytutu Geografii (mieszczącej się przy ul. A. Fredry 8) do budynku przy ul. J. Gagarina 5. Pod formalną opieką dyrektora Instytutu prof. Z. Churskiego, a od 1997 roku prof. Jana Falkowskiego, Pracownia stopniowo powiększała się personalnie i funkcjonowała w składzie: dr Zenon Kozieł, dr inż. Ryszard Dorożyński (były pracownik Wyższej Szkoły Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu), mgr Mieczysław Kunz, mgr Małgorzata Luc i mgr Anna Świercz-Prusiecka. Przez okres trzech lat (1994-1996), w Pracowni zatrudnione były także mgr Elżbieta Grzelak oraz mgr Anna Bahrynowska. W latach 1998 i 1999 funkcję kierownika Pracowni sprawował dr hab. Mieczysław Banach z IGiPZ PAN, natomiast po jego przejściu do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, funkcję tę pełnił dr Zenon Kozieł (2000-2002). Zainicjowane przez niżej podpisanego wykłady z systemów informacji geograficznej, wprowadzone do programu studiów w Instytucie Geografii UMK od 1994 roku, wpłynęły na wzrost zainteresowania studentów problematyką kartograficzną oraz geoinformacyjną. W Instytucie Geografii postanowiono zatem rozszerzyć zakres dotychczasowych specjalizacji, włącznie z możliwością pisania prac dyplomowych. W dniu 1 maja 2003 roku na kierownika Pracowni Teledetekcji i Kartografii powołano prof. Andrzeja Ciołkosza z Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie, a 1 lipca tegoż roku Pracownię przemianowano na Zakład. Kilka miesięcy później, z początkiem roku akademickiego, na kierunku Geografia uruchomiona została specjalizacja i seminarium magisterskie o profilu kartograficznym i teledetekcyjnym. Dotychczas Zakład pod formalną opieką prof. Andrzeja Ciołkosza wypromował jedenastu magistrów, a obecnie na V roku specjalizacji jest dziewięciu magistrantów.

Wobec zaistniałych zmian kadrowych (w Zakładzie m.in. przestał pracować prof. A. Ciołkosz), na wniosek Rady Instytutu kierowanie Zakładem od 1 października 2006 r. powierzono dr hab. Zenonowi Koziełowi. Spowodowało to między innymi zmianę tematyki seminarium specjalizacyjnego. Została ona bardziej ukierunkowana na zagadnienia kartograficzne, zwłaszcza metodyczno-redakcyjne, będące podstawą prawidłowego rozwoju i funkcjonowania systemów geoinformacyjnych.

Zakład liczy obecnie pięcioro pracowników, natomiast na IV roku specjalizacji jest dziesięcioro studentów. Biorąc pod uwagę fakt zapisania się na specjalizację kolejnej grupy jedenastu osób spośród studentów III roku (co potwierdza zainteresowanie kierunkiem kartograficzno-geoinformacyjnym), awanse i kolejne stopnie naukowe pracowników, a także dobre warunki lokalowe (od 1 października 2006 roku Instytut Geografii UMK funkcjonuje w nowym gmachu przy ul. J. Gagarina 9), należy wyrazić przekonanie, że przyszłość Zakładu rysuje się optymistycznie. Jest nadzieja, że poprzez realizację określonych prac, a także kształcenie kolejnych roczników studentów i kadr, już w niedalekiej przyszłości zasłuży on na miano nowoczesnego laboratorium geomatyki.

-----------------------

Zenon Kozieł, 2007, Powstanie Zakładu Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej w Instytucie Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 39, nr 2, s. 195-196.

 

Powstanie Laboratorium Geomatyki i Kartografii na Wydziale Nauk o Ziemi UMK w Toruniu

W dniu 1 września 2012 roku, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w miejsce funkcjonującego od 1946 roku Instytutu Geografii, powołany został Wydział Nauk o Ziemi. Planowana już od dłuższego czasu zmiana struktury dotychczasowego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, dokonała się po sześćdziesięciu latach (od 1952 roku), wspólnej działalności biologów i geografów na jednym wydziale. Wobec zaistniałych przekształceń, od 1 stycznia 2013 roku zmianie uległa również struktura nowego – siedemnastego na UMK wydziału, polegająca między innymi na połączeniu zakładów i pracowni w większe jednostki organizacyjne, tj. katedry. Wydział Nauk o Ziemi tworzy obecnie siedem katedr oraz jedno laboratorium. Wobec braku minimum dwóch samodzielnych pracowników naukowych (wymóg formalny do utworzenia katedry), na bazie działającego dotąd Zakładu Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej*, powstało Laboratorium Geomatyki i Kartografii (LGiK). Laboratorium to tworzy obecnie zespół pięciu, zatrudnionych w pełnym wymiarze pracowników naukowo-dydaktycznych, a także jedna doktorantka. W strukturze dotychczasowego Zakładu, przez cztery miesiące, znajdowały się także Zbiory Kartograficzne wydziału, jednakże od 1 stycznia 2013 roku, zbiory te, w połączeniu z Pracownią Reprografii, funkcjonują jako wydziałowa Pracownia Zbiorów Kartograficznych i Reprografii Cyfrowej, podlegająca bezpośrednio dziekanowi wydziału.

W funkcjonującym od 2003 roku Zakładzie, wypromowanych zostało 65 magistrów geografii, ze specjalnością kartograficzno-geoinformacyjną (19 pod kier. prof. dr hab. A. Ciołkosza i 46 pod kier. dr hab. Z. Kozieła). Obecnie, na I i II roku specjalizacji kształci się 19 osób. Dodać należy, że w LGiK realizowane są trzy prace doktorskie, których ukończenie przewidywane jest w najbliższych kilku latach, zaś powiększenie kadry naukowo-dydaktycznej o jeszcze jednego, samodzielnego pracownika naukowego sprawi, że laboratorium będzie mogło przekształcić się w katedrę. Aktywne działania władz wydziału, zmierzające do powołania od 2013 roku „GEOINFORMACJI ŚRODOWISKOWEJ” jako nowego kierunku studiów drugiego stopnia, dają nadzieję na jeszcze większe zintensyfikowanie prac naukowo-badawczych oraz powiększenie składu kadry naukowo-dydaktycznej przyszłej Katedry Geomatyki i Kartografii.

-----------------------

Kozieł Z., 2013. Powstanie Laboratorium Geomatyki i Kartografii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. „Polski Przegl. Kartogr.”, T. 45, nr 1, s. 80.
 

Powstanie Katedry Geomatyki i Kartografii na Wydziale Nauk o Ziemi UMK w Toruniu

Zgodnie z założeniami przyjętymi podczas posiedzenia Rady Instytutu Geografii UMK w Toruniu, na początku września 2010 roku, dotyczącymi organizacji Wydziału Nauk o Ziemi, jego strukturę, w pierwszej kolejności powinien tworzyć system katedr. Powołanie do życia Katedry Geomatyki i Kartografii (KGiK) w dniu 1.01.2014 roku, w miejsce istniejącego już o tej samej nazwie Laboratorium, stało się możliwe dzięki wypełnieniu kilku warunków koniecznych, upoważniających do formalnego funkcjonowania jednostki naukowo-dydaktycznej tej rangi w strukturach wyższej uczelni. Niezależnie od zaleceń administracyjno-organizacyjnych władz Wydziału, rozważane były przede wszystkim kwestie dotyczące: 
  • potencjału osobowego, gwarantującego w perspektywie przynajmniej kilkunastu lat dalszy, pozytywny rozwój Katedry; 
  • zaplecza w postaci zbiorów kartograficznych, specjalistycznego sprzętu oraz komputerowych pracowni dydaktycznych; 
  • historii, a także dotychczasowego dorobku naukowo-dydaktycznego pracowników Katedry (2). 
Niewątpliwy wpływ na decyzję o powołaniu KGiK miała korzystna sytuacja kadrowa, która zaistniała w toruńskim ośrodku geograficznym (od 1.10.2013 roku, zatrudniony został prof. dr hab. Jan R. Olędzki), a także dobre pod tym względem rokowania na przyszłość. Jak rzadko kiedy, w ciągu ostatniego roku, na Wydziale Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, przybyło aż pięciu samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, co daje nadzieję na to, że jego struktura oparta na katedrach przetrwa próbę czasu. Powinno to także dotyczyć Katedry Geomatyki i Kartografii, w skład której wchodzi sześciu pracowników oraz jedna doktorantka. W KGiK realizowane są obecnie trzy rozprawy doktorskie, natomiast zasilenie kadry o samodzielnego pracownika naukowego, powinno nastąpić jeszcze w bieżącym roku.
Prawidłowemu funkcjonowaniu Katedry w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych oraz dydaktycznych sprzyja adekwatne do potrzeb zaplecze archiwalne i wyposażenie sprzętowe. Łączna liczba toruńskich map i atlasów (nie licząc tych zgromadzonych w Archiwum Państwowym), dostępna dla pracowników oraz studentów w Zbiorach Kartograficznych Wydziału Nauk o Ziemi UMK, Zbiorach Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Zbiorach Kartograficznych Toruńskiej Książnicy Kopernikańskiej, sięga nieomal sześćdziesięciu tysięcy egzemplarzy. Bezpośredni dostęp do takiego zasobu, ma szczególne znaczenie dla jakości powstających tutaj prac dyplomowych. Poczynając od 2003 roku, tj. od momentu uruchomienia specjalizacji kartograficzno-teledetekcyjnej, wykonane zostały 82 prace magisterskie, spośród których, kilka uhonorowanych zostało pierwszymi nagrodami w ogólnopolskich konkursach na najlepszą pracę magisterską z zakresu kartografii i geoinformacji (3).
Sale wykładowe Wydziału wyposażone są w bezprzewodowy Internet, a komputerowe pracowanie dydaktyczne należące do wyjątkowo nowoczesnych (pod względem jakości sprzętu i oprogramowania), przystosowano do kształcenia na najwyższym poziomie, poczynając już od pierwszego roku studiów. Aktywne działania władz Wydziału Nauk o Ziemi, a także pracowników KGiK, wspierane przez władze UMK, przyczyniły się do powołania z dniem 1.10.2013 roku Geoinformacji Środowiskowej, tj. nowego, jedynego w swoim rodzaju kierunku studiów drugiego stopnia ze specjalizacją kartograficzno-teledetekcyjną. Cieszący się dużym zainteresowaniem kierunek oraz specjalizacja dają nadzieję na zintensyfikowanie prac naukowo-badawczych, a także wzrost liczby kształconych studentów. Badania naukowe ukierunkowane na wykorzystanie narzędzi i metod wypracowanych w ramach systemów informacji geograficznej oraz geomatycznej metody wspomagania badań, są możliwe dzięki wysokiemu potencjałowi intelektualnemu pracowników, jak i wysokiej jakości sprzętu, będącego na wyposażeniu KGiK. W 2012 roku, na skutek usilnych starań dra Mieczysława Kunza, Wydział Nauk o Ziemi UMK uzyskał środki na zakup „latającego badacza”, tj. ośmiowirnikowego drona, wyposażonego m.in. w: 
  • cyfrowy aparat fotograficzny marki Sony NEX-7 (o matrycy 24,3 Mpx z wymienną optyką); 
  • cyfrową kamerę video Sony, umożliwiająca nagrywanie obrazu i dźwięku w jakości Full HD; 
  • kamerę zmierzchową, umożliwiającą wykonywanie zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych; 
  • kamerę wielospektralną Mini-MCA6 TETRACAM (o matrycy 1,3 Mpx), rejestrującą w 6-ciu zakresach spektralnych (470, 550, 660, 760, 800 oraz 950 nm); a także, 
  • kamerę termalną FLIR TAU 640 o matrycy 640x480 pikseli z wymienną optyką. 
Powyższy, unikatowy w skali kraju i Europy zestaw rozwinięto o rozwiązania mobilne, służące terenowej wizualizacji rejestrowanego przez bezzałogowca obrazu otaczającej przestrzeni oraz linię technologiczną, przetwarzającą wszystkie produkty akwizycji danych przestrzennych do formatu umożliwiającego wykorzystanie w SIG (np. ortofotomapy). Dotyczy to także zaawansowanych programów przetwarzania obrazu w wyniku pomiarów teledetekcyjnych, m.in. przy obliczaniu wybranych wskaźników typu znormalizowanego różnicowego wskaźnika wegetacji (NDVI). Posiadany dodatkowo czterowirnikowy zestaw ćwiczeniowy oraz symulator lotu pozwala na profesjonalną naukę pilotażu służącą wykorzystaniu drona w sytuacjach potrzeby zdalnego kierowania lotem, zamiast korzystania z opcji lotu według zadanych współrzędnych. Obecnie w KGiK trwają prace testowe, wdrożeniowe i pilotażowe pod kątem interdyscyplinarnego wykorzystania bezzałogowej jednostki latającej do prowadzenia badań naukowych i pozyskiwania informacji geograficznej. W najbliższej przyszłości planowane są również prace rozwojowe, związane z integracją bezzałogowej platformy rejestrującej z urządzeniami służącymi do skanowania laserowego LIDAR, zmierzające docelowo do wdrożenia opcji skaningu laserowego na wielowirnikowcach. Przewiduje się, że pozyskane w wyniku zdalnej akwizycji dane przestrzenne zostaną także wykorzystane w procesie dydaktycznym na wspomnianym powyżej, nowo powołanym kierunku studiów. 
Uzasadnieniem utworzenia na toruńskim Uniwersytecie Katedry Geomatyki i Kartografii, są osiągnięcia pracowników w sferze naukowej. Wieloaspektowy charakter dokonań naukowych przejawia się licznymi publikacjami, a także uczestnictwem w konferencjach krajowych oraz zagranicznych. Rozważając najbardziej wyraziste dokonania kartograficzne pracowników Katedry, przede wszystkim należy zaakcentować interdyscyplinarne prace prowadzone od 1992 roku, nad redakcją i publikowaniem zeszytów Atlasu Historycznego Miast Polskich (AHMP). To, zainicjowane w Polsce przez toruńskich historyków dzieło, stanowi obecnie wyjątkową serię uzupełniającą krajowe zasoby kartograficzne, a pośrednio materiały źródłoznawcze i, co oczywiste, wiedzę na temat historii miast. Przypomnieć należy, że impuls tym niezwykle cennym w skali Europy publikacjom nadała Międzynarodowa Komisja Historii Miast w 1965 roku (podczas IX kongresu historyków w Wiedniu), umieszczając atlas historyczny miast europejskich w swoim programie jako jedno z głównych zadań do realizacji przez zespoły narodowe w poszczególnych państwach Europy. Dotychczas, w ramach tej serii łącznie opublikowano atlasy dla kilkunastu miast polskich (w przygotowaniu do druku jest kilka następnych), i żałować jedynie należy, że trudne do wytłumaczenia zaniechania z lat 1965-1992, odnoszące się do wspomnianej tu problematyki AHMP, spowodowały ponad dwudziestopięcioletnie opóźnienia w stosunku do innych państw Europy.
Spośród aktualnych prac naukowo-badawczych zainicjowanych i koordynowanych przez pracowników KGiK, należy wymienić realizację projektu aplikacji pt. „Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego”. Jest to największe spośród dotychczasowych, wieloautorskich i wielozespołowych opracowań, wykonywanych na Wydziale Nauk o Ziemi UMK w Toruniu. Projekt finansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa, a ukończenie tej, powszechnie dostępnej w Internecie publikacji, przewidywane jest w lipcu 2015 roku. Jest nadzieja, że opracowanie atlasu w rocznicę dwudziestopięciolecia istnienia Pracowni-Zakładu-Laboratorium-Katedry, będzie dla toruńskich geografów optymistycznym prognostykiem na dalszą przyszłość.
 
-----------------------
(1) W niniejszym tekście wykorzystano następujące notatki:
Kozieł Z., 2007. Powstanie Zakładu Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej w Instytucie Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. „Polski Przegl. Kartogr.”, T. 39, nr 2, s. 195-196.
Kozieł Z., 2013. Powstanie Laboratorium Geomatyki i Kartografii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. „Polski Przegl. Kartogr.”, T. 45, nr 1, s. 80.
Kunz M., Wysota W., 2013. Niskopułapowa, bezzałogowa jednostka latająca alternatywą w pozyskiwaniu informacji geograficznej. [W:] Geografia wobec problemów zmian globalnych, VIII Forum Geografów Polskich, Szczecin, s. 43-44.
(2) Zalążkiem obecnej KGiK jest funkcjonująca od 1.10.1990 roku Pracownia Teledetekcji, powołana z inicjatywy dra Mieczysława Sinkiewicza. Jest to dzień, od którego należy datować historię Katedry. Jej nazwa podlegała kilkakrotnej zmianie na: Pracownię Teledetekcji i Kartografii (od 1.10.1994 r.), Zakład Teledetekcji i Kartografii (od 1.07.2003 r.), Laboratorium Geomatyki i Kartografii (od 1.09.2012 r.).
 (3) Były to prace Radosława Golby (2009), pt. „Wykorzystanie numerycznego modelu terenu i danych teledetekcyjnych do wyznaczania stref zalewowych obszaru Nowego Miasta Lubawskiego i okolic”, Małgorzaty Wojnowskiej (2010), pt. „Interaktywna mapa wybranych zabytków architektonicznych Torunia oraz powiatu toruńskiego” oraz Marka Lareckiego (2012), pt. „Bezpieczeństwo publiczne toruńskiej starówki w ocenie sieci monitoringu”.

 

 

 

PRACE MAGISTERSKIE WYKONANE POD KIERUNKIEM PRACOWNIKÓW PRACOWNI, ZAKŁADU I KATEDRY GEOMATYKI I KARTOGRAFII

 

PRACE WYKONANE POD KIERUNKIEM DRA MIECZYSŁAWA SINKIEWICZA

 

OBRONIONE W ROKU 1992

 

1. Piernik Marek 

CECHY FOTOINTERPRETACYJNE ANTROPOGENICZNYCH FORM RZEŹBY TERENU ORAZ INNYCH SKUTKÓW PRZEOBRAŻENIA POWIERZCHNI TERENU WSKUTEK DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA W OKOLICACH GOPŁA 

 

2. Onoszko Jolanta 

REGIONY FOTOMORFICZNE W ŚWIETLE WIZUALNEJ INTERPRETACJI OBRAZÓW LANDSATA 

 

OBRONIONE W ROKU 1994 

 

3. Bahrynowska Anna 

NIEKTÓRE PRZYCZYNY PLAMISTOŚCI TONALNEJ OBRAZU WYBRANYCH OBSZARÓW MŁODOGLACJALNYCH NA ZDJĘCIACH LOTNICZYCHP

 

RACE WYKONANE POD KIERUNKIEM PROF. DR HAB. ANDRZEJA CIOŁKOSZA 

 

OBRONIONE W ROKU 2005 

 

4. Daniluk Arkadiusz 

ZMIANY POKRYCIA TERENU WYBRANYCH OBSZARÓW ZABORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W ŚWIETLE INTERPRETACJI WIELOCZASOWYCH DANYCH TELEDETEKCYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH 

 

5. Sugajski Michał 

ZMIANY PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA CIECHANOWA W OKRESIE 1945-2000 NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH I TELEDETEKCYJNYCH 

 

6. Wilke Łukasz 

ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ BYDGOSZCZY W II POŁOWIE XX WIEKU 

 

OBRONIONE W ROKU 2006 

 

7. Adamski Rafał 

ZASTOSOWANIE BAZY CORINE LAND COVER DO OCENY DYNAMIKI ZMIAN UŻYTKOWANIA ZIEMI W POWIECIE RADZIEJOWSKIM 

 

8. Borecki Artur 

WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ SATELITARNYCH DO USZCZEGÓŁOWIENIA BAZY DANYCH CORINE LAND COVER OBEJMUJĄCEJ POWIAT GNIEŹNIEŃSKI 

 

9. Burdziej Jan 

ZASTOSOWANIE NUMERYCZNEGO MODELU TERENU W BADANIACH ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO NA PRZYKŁADZIE FRAGMENTU DOLINY WISŁY 

 

10. Eljaszak Piotr 

ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU W GMINIE BEŁCHATÓW W DRUGIEJ POŁOWIE XX W. W ŚWIETLE MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH I TELEDETEKCYJNYCH 

 

11. Gulewski Mariusz 

ANALIZA RETROSPEKTYWNA ZMIAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZLEWNI JEZIORA JEZIORAK

 

12. Korpal Agnieszka 

ANALIZA STANU I ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI ZABORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO NA PODSTAWIE KARTOWANIA SOZOLOGICZNEGO I FOTOINTERPRETACJI 

 

13. Lankauf Dariusz 

KARTOGRAFICZNE ASPEKTY PREZENTACJI UŻYTKOWANIA ZIEMI W GMINIE JABŁONOWO POMORSKIE 

 

14. Lis Kamila 

ZASTOSOWANIE METOD FRAKTALNYCH W ANALIZIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO DOLINY DOLNEJ WISŁY 

 

OBRONIONE W ROKU 2007 

 

15. Klimecki Michał 

ANALIZA ZMIAN UŻYTKOWANIA PUSZCZY GOLENIOWSKIEJ W ŚWIETLE DANYCH KARTOGRAFICZNYCH I TELEDETEKCYJNYCH 

 

16. Naskręt Adam 

WPŁYW ZAKŁADÓW SODOWYCH NA ZAGOSPODAROWANIE ŚRODOWISKA W GMINIE JANIKOWO 

 

17. Niemira Kamil 

ANALIZA ZMIAN STRUKTURY FUNKCJONALNEJ ZAMBROWA NA PODSTAWIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH I MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH 

 

18. Skłucka Emilia 

ATLAS GEOGRAFICZNO-STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

 

19. Sołtysińska Katarzyna 

NUMERYCZNA MAPA KRAJOBRAZOWA WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO ZESPOŁU OSADNICZEGO W KAŁDUSIE 

 

20.Staniszewski Tomasz 

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD INTERPOLACJI DO BADAŃ POWIERZCHNI DNA ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO 

 

21. Szymański Marek 

ANALIZA ZMIAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO WZDŁUŻ DROGI ŁĄCZĄCEJ TORUŃ Z BYDGOSZCZĄ 

 

22. Trzaskalski Błażej 

SYSTEM OCENY ZRÓŻNICOWANIA MORFOLOGICZNEGO I LITOLOGICZNO-GLEBOWEGO NA OBSZARZE GMINY GOZDOWO 

 

PRACE WYKONANE POD KIERUNKIEM PROF. UMK DR HAB. ZENONA KOZIEŁA 

 

OBRONIONE W ROKU 2008 

 

23. Magdalena Affelt 

SEMANTYCZNA I SYNTAKTYCZNA ANALIZA GEOKOMPOZYCJI ZAWARTYCH W TYGODNIKU „WPROST” W LATACH 1999-2001 

 

24. Marcin Chełmowski 

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ TUCHOLI 

 

25. Radosław Golba 

WYKORZYSTANIE NUMERYCZNEGO MODELU TERENU I DANYCH TELEDETEKCYJNYCH DO WYZNACZANIA STREF ZALEWOWYCH OBSZARU NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO I OKOLIC 

PRACA UHONOROWANA NAGRODĄ ZA ZDOBICIE PIERWSZEGO MIEJSCA W I OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU GEOINFORMACJI I KARTOGRAFII - POZNAŃ'2009

 

26. Przemysław Gołaszewski 

ATLAS GEOGRAFICZNO-STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

 

27. Piotr Kozakiewicz 

ATLAS GEOGRAFICZNO-STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

 

28. Rafał Lis 

PLAN TORUNIA – PROJEKT INTERNETOWEGO PRZEWODNIKA NA TEMAT ZABYTKÓW MIASTA 

 

29. Katarzyna Marczuk 

PLAN TORUNIA – KONCEPCJA INTERNETOWEGO PRZEWODNIKA PO OBIEKTACH UMK 

 

30. Paweł Napiórkowski 

SEMANTYCZNA I SYNTAKTYCZNA ANALIZA GEOKOMPOZYCJI ZAWARTYCH W TYGODNIKU „WPROST” W LATACH 1996-1998 

 

31. Arkadiusz Pawłowski 

KONCEPCJA TRÓJWYMIAROWEJ WIZUALIZACJI CAMPUSU UNIWERSYTECKIEGO W TORUNIU 

 

32. Marcin Soszyński 

ZASTOSOWANIE WYSOKOROZDZIELCZYCH NACHYLONYCH ZDJĘĆ SATELITARNYCH W WYZNACZANIU WYSOKOŚCI ZABUDOWY 

 

OBRONIONE W ROKU 2009 

 

33. Agnieszka Balewska 

KONCEPCJA INTERNETOWEGO PLANU NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO I OKOLIC 

 

34. Anna Janużyk 

ATLAS GEOGRAFICZNO-STATYSTYCZNY POWIATU PILSKIEGO 

 

35. Krzysztof Maciejkowicz 

MAPA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA OKOLIC OSTRÓDY W SKALI 1:100 000 

 

36. Łukasz Piwoński 

GEOGRAFICZNO-STATYSTYCZNY ATLAS WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

 

37. Krzysztof Polehojko 

ZASTOSOWANIE FOTOGRAMETRII CYFROWEJ BLISKIEGO ZASIĘGU W BADANIACH OBIEKTÓW KULTUROWYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ WIEŻY W TORUNIU 

 

38. Stanisław Piotrowski 

MAPA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA OKOLIC PIŁY W SKALI 1:75 000 

 

39. Szymon Skowroński 

ZMIANY PRZEBIEGU LINII BRZEGOWEJ JEZIORA OSTROWSKIEGO W ŚWIETLE MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNO-TELEDETEKCYJNYCH ORAZ POMIARÓW TERENOWYCH 

 

40. Marek Włodek 

WYKORZYSTANIE STACJI FOTOGRAMETRYCZNEJ DEPHOS W WIZUALIZACJI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO OSIEDLA MIESZKANIOWEGO WRZOSY W TORUNIU 

 

41. Dariusz Damski 

MAPA ZABYTKÓW ARCHITEKTONICZNYCH I POMNIKÓW PRZYRODY POWIATU TORUŃSKIEGO 

 

42. Wioletta Maron 

MAPA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH ZACHODNIEGO WYBRZEŻA SZWECJI W SKALI 1:25 000 (STRÖMSTAD-GÖTEBORG) 

 

43. Magdalena Klugiewicz 

WSPÓŁCZESNE MOŻLIWOŚCI AKTUALIZACJI MAP TOPOGRAFICZNYCH NA PRZYKŁADZIE ARKUSZA TORUŃ W SKALI 1:25 000 

 

OBRONIONE W ROKU 2010 

 

44. Choszcz Przemysław 

OCENA WARTOŚCI GEOINFORMACYJNEJ WYBRANYCH MAP INTERNETOWYCH. 

 

45. Fydrych Sylwia 

ZMIANY POKRYCIA TERENU POMORZA W ŚWIETLE DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH.

 

46. Godlewski Adam 

MAPA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA POWIATU LIPNOWSKIEGO W SKALI 1:100 000 

 

47. Iskra Paulina 

MAPA SIECI HYDROGRAFICZNEJ WYBRANYCH ZLEWNI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – STUDIUM ANALITYCZNO-PROGNOSTYCZNE 

 

48. Milczarek Marcin 

KLASYFIKACJA GEOKOMPOZYCJI JAKO UJĘĆ WIDEOGRAFICZNYCH – OPRACOWANIE TEORETYCZNE POPARTE WYBRANYMI PRZYKŁADAMI 

 

49. Sułek Maciej 

BAZA WIEDZY NA TEMAT SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. 

 

50. Szewczyk Przemysław 

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ PARKU KRAJOBRAZOWEGO GÓR SŁONNYCH – ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W PRZEMYŚLU 

 

51. Wenta Joanna 

INTERAKTYWNA MAPA MIEJSC SAKRALNYCH TORUNIA I OKOLIC 

 

52. Wojciechowski Piotr 

TRÓJWYMIAROWA WIZUALIZACJA WYBRANYCH OBIEKTÓW UMK WRAZ Z NAJBLIŻSZYM OTOCZENIEM ROŚLINNYM 

 

53. Wojnowska Małgorzata 

INTERAKTYWNA MAPA WYBRANYCH ZABYTKÓW ARCHITEKTONICZNYCH TORUNIA ORAZ POWIATU TORUŃSKIEGO 

PRACA UHONOROWANA NAGRODĄ ZA ZDOBICIE PIERWSZEGO MIEJSCA W II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU GEOINFORMACJI I KARTOGRAFII - TORUŃ'2010

 

54. Wojtowicki Piotr 

INTERAKTYWNA MAPA WYBRANYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

 

OBRONIONE W ROKU 2011 

 

55. Natalia Anna Bisewska 

POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU TURYSTYKI ROWEROWEJ NA OBSZARZE PÓŁNOCNO-WSCHODNICH KASZUB 

 

56. Michał Blachowski 

KONCEPCJA SYSTEMU INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ GMINY ŁUBIANKA

 

57. Arkadiusz Danielak 

STATYSTYCZNO-GEOGRAFICZNY ATLAS POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

 

58. Michał Idziak 

MAPA SIECI USŁUG MEDYCZNYCH MIASTA TORUNIA WEDŁUG STANU AKTUALNOŚCI Z 2010 ROKU 

 

59. Krzysztofa Teresa Jazubska 

WIRTUALNA PRZESTRZEŃ TURYSTYCZNA - SEMANTYCZNA ANALIZA WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ INTERNETOWYCH

 

60. Piotr Kapuściński
HISTORYCZNE STANY POWODZIOWE W OKOLICACH TORUNIA NA TLE NUMERYCZNEGO MODELU WSPÓŁCZESNEJ RZEŹBY TERENU

 

61. Alicja Karandyszewska 

GEOGRAFICZNO-STATYSTYCZNY ATLAS POWIATU CHOJNICKIEGO

 

62. Wojciech Krzemiński 

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ GMINY ZAKRZEWO 

 

63. Robert Lubiński 

ROZWÓJ TURYSTYKI KAJAKOWEJ NA BRDZIE I ZBRZYCY 

 

64. Jacek Wysocki 

ANALIZA ZMIAN UŻYTKOWANIA ZIEMI W POWIECIE ALEKSANDROWSKIM Z WYKORZYSTANIEM BAZY DANYCH CORINE LAND COVER 

 

OBRONIONE W ROKU 2012 

 

65. Jakub Chabasiński 

GEOGRAFICZNO-STATYSTYCZNY ATLAS POWIATU KONIŃSKIEGO 

 

66. Marek Larecki 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE TORUŃSKIEJ STARÓWKI W OCENIE SIECI MONITORINGU 

PRACA UHONOROWANA NAGRODĄ ZA ZDOBICIE PIERWSZEGO MIEJSCA W V OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU GEOINFORMACJI I KARTOGRAFII - WARSZAWA'2013

 

67. Agnieszka Anna Pilarska 

PROCES PAUPERYZACJI A ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ CHORÓB I ZACHOROWALNOŚĆ LUDNOŚCI ŚWIATA - ANALITYCZNE STUDIUM GEOINFORMACYJNE 

 

68. Alina Tarazewicz 

MAPA KRAJOBRAZOWO-TURYSTYCZNA PARKU NARODOWEGO „UJŚCIE WARTY” PRACE MAGISTERSKIE 

 

OBRONIONE W ROKU 2013 

 

69. Agata Andryszewska 

KONCEPCJA I WSTĘPNE ZAŁOŻENIA REDAKCYJNO-TECHNICZNE DO INTERAKTYWNEJ MAPY CIECHOCINKA 

 

70.Anna Weronika Cemka 

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO- KOMPLEKSOWA ANALIZA ŹRÓDEŁ DANYCH I ICH WIZUALIZACJA Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI GEOMATYCZNYCH 

 

71. Aleksandra Katarzyna Cygan 

MAPA KRAJOBRAZOWO-TURYSTYCZNA OKOLIC SŁUPSKA 

 

72. Tomasz Jadczak 

TECHNICZNE I TEORETYCZNE PROBLEMY TWORZENIA GEOPORTALU DLA GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA 

 

73. Dominik Janik
KOMPLEKSOWA ANALIZA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W TORUNIU Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW GIS 

 

74. Izabela Lewandowska 

GEOGRAFICZNO-STATYSTYCZNY ATLAS POWIATU MOGILEŃSKIEGO 

 

75. Monika Lewandowska
ROZWÓJ WSPÓŁCZESNEJ KARTOGRAFII WEDUTOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM ZWRÓCENIEM UWAGI NA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ I OPRACOWANIA PANORAMICZNE RUBENA ATOYANA 

 

76. Marek Szymkowiak 

SYSTEMY INFORMACJI O OCHRONIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM 

 

77. Katarzyna Woźniak 

ANALIZA TREŚCI MAP W POLSKICH GEOPORTALACH NA POZIOMIE GMINY I POWIATU 

 

78. Dorota Zinkiel 

GEOGRAFICZNO-STATYSTYCZNY ATLAS POWIATU PUCKIEGO 

 

OBRONIONE W ROKU 2014 

 

79. Szymon Kotlewski 

ANALIZA PRZESTĘPCZOŚCI TORUNIA – STUDIUM ANALITYCZNE Z WYKORZYSTANIEM GEOMATYCZNEJ METODY WSPOMAGANIA BADAŃ

 

80. Maciej Kwiatkowski 

OCENA STOPNIA I ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII MAP ZAMIESZCZANYCH W ATLASACH I PODRĘCZNIKACH DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

81. Karol Tomczyk 

OPRACOWANIE GEOGRAFICZNEJ BAZY WIEDZY DLA TURYSTYCZNEGO SZLAKU ROWEROWEGO R-10 NA OBSZARZE POLSKI

 

OBRONIONE W ROKU 2015

 

82. Michał Kubiś

WYBRANE PROBLEMY SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI PIŁY W ŚWIETLE ZASTOSOWAŃ METOD GEOINFORMACYJNYCH

 

83. Mateusz Orzłowski

ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE ELEKTROWNI WIATROWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM. STUDIUM ANALITYCZNE Z WYKORZYSTANIEM GEOMATYCZNEJ METODY WSPOMAGANIA BADAŃ

 

84. Szymon Paliwoda

WIZUALIZACYJNE ASPEKTY DOTYCZĄCE MODELOWANIA RZEŹBY TERENU Z WYKORZYSTANIEM WSPÓŁCZESNYCH NARZĘDZI GEOMATYCZNYCH

 

85. Kamila Walenciak

WYBRANE PROBLEMY PROJEKTOWANIA I REWITALIZACJI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ OLSZTYNA W ŚWIETLE ZASTOSOWAŃ INNOWACYJNYCH METOD GIS'U PARTYCYPACYJNEGO

PRACA UHONOROWANA NAGRODĄ ZA ZDOBICIE PIERWSZEGO MIEJSCA W VII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU GEOINFORMACJI I KARTOGRAFII - WARSZAWA'2015

PRACA TA UHONOROWANA ZOSTAŁA TAKŻE NAGRODĄ ZA ZDOBICIE PIERWSZEGO MIEJSCA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU URBANISTYKI, PLANOWANIA I GOSPODDARKI PRZESTRZENNEJ, W KATEGORII "GOSPODARKA PRZESTRZENNA" - WARSZAWA'2016

 

86. Monika Kosmela

RANGA I ZAKRES TEMATYCZNY WSPÓŁCZESNYCH ZASOBÓW NASA  NA WIRTUALNYUCH NOŚNIKACH YOUTUBE

 

OBRONIONE W ROKU 2016


87. Daria Dominiak

KONCEPCJA ORAZ ZAŁOŻENIA REDAKCYJNE WYBRANYCH ELEMENTÓW OPRACOWANIAMULTIMEDIALNEGO SYSTEMU HISTORYCZNEGO DLA TORUNIA

 

88. Grzegorz Górniak

TRÓJWYMIAROWA WIZUALIZACJA PRZESTRZENNYCH ZJAWISK ROZPROSZONYCH NA PRZYKŁADZIE SYGNAŁU SIECI BEZPRZEWODOWEJ W WYBRANYCH OBIEKTACH KAMPUSU UMK W TORUNIU

 

89. Aleksandra Koleczka

CHARAKTERYSTYKA I OCENA ZASOBÓW NASA DOSTĘPNYCH W PRZEKAZACH MULTIMEDIALNYCH NA WITRYNACH YOUTUBE W LATACH 2015-2016

 

90. Mateusz Kosowicz

CHARAKTERYSTYKA MOŻLIWOŚCI PODRÓŻOWANIA W CZASIE I PRZESTRZENI WOBEC ZOBRAZOWAŃ WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI

 

91. Miłosz Nadgrabski

KOMPLEKSOWA OCENA ZASOBU KARTOGRAFICZNEGO GEOPORTALU GMINY LIDZBARK

 

92. Łukasz Panfilak

ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA KONCERTÓW MUZYKI ROZRYWKOWEJ NA MAPIE POLSKI WRAZ Z PRÓBĄ OSZACOWANIA ICH KULTUROTWÓRCZEJ ROLI

 

93. Katarzyna Płaczek

MULTIMEDIA UKIERUNKOWANE NA PRAGMATYKĘ ŚWIATA GEOKOMPOZYCJI I NOWOCZESNE MATODY WIZUALIZACJI

 

94. Monika Stankiewicz

WPŁYW ATRAKCYJNOŚCI KRAJOBRAZOWEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ - KOMPLEKSOWA OCENA Z WYKORZYSTANIEM GEOMATYCZNEJ METODY WSPOMAGANIA BADAŃ

 

95. Daria Wiśniewska

OCENA POTENCJAŁU NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO W ZAKRESIE POMIARÓW I WIZUALIZACJI OBIEKTÓW JASKINIOWYCH NA PRZYKŁADZIE JASKINI SKOROCICKIEJ