Aktualności Katedry Geologii i Hydrogeologii

2013: Sympozjum naukowe – Ludmiła Roszko – wybitny geograf i współzałożycielka Instytutu Miłosierdzia Bożego

w setną rocznicę urodzin (Wysota W., Sobiech M.)

2013: Krawiec A., Pochodzenie anomalii chlorkowych w wodach podziemnych polskiego wybrzeża Bałtyku. Rozprawa habilitacyjna, Wyd. Naukowe UMK. Toruń

2013: I Nagroda w Konkursie Polskiego Towarzystwa Geograficznego na najlepsza pracę magisterską z zakresu geografii za rok 2012 - mgr Marcin Sobiech, "Geneza rzeźby glacjalnej i dynamika ostatniego lądolodu w rejonie Górzna"

2012: uzyskanie tytułu naukowego profesora Nauk o Ziemi przez dr hab. Wojciecha Wysotę

2012: Warsztaty geologiczne w Sudetach (Kotlina Kłodzka) dla studentów Koła Naukowego Geografów w dniach 28.04 – 1.05. 2012: pozyskanie minerałów i skał do Zakładu Geologii i Hydrogeologii oraz wyznaczenie ścieżki geoturystycznej – mgr. I Jamorska, mgr K. Tylmann.

2012: Warsztaty geoturystyczne na duńskiej wyspie Bornholm dla studentów Koła Naukowego Geografów w dniach 21.09 – 30.09. 2012: opracowanie internetowej mapy geoturystycznej południowej części wyspy z wykorzystaniem narzędzi GIS – mgr I. Jamorska.

2012: Warsztaty w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki pt. „Piryt, agat, amonit, diabaz …czyli dzieła sztuki we wnętrzu Ziemi”

2012: Zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego  UMK pt. „Skarby Ziemi”

2011: obrona pracy doktorskiej przez mgr Włodzimierza Narlocha nt. „Procesy depozycji glin subglacjalnych w lobie Wisły podczas stadiału głównego ostatniego zlodowacenia”; promotor – prof. dr hab. Wojciech Wysota

2011: Zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego  UMK pt. „Skarby Ziemi”