Nagroda dla dr. Włodzimierza Juśkiewicza

Dr Włodzimierz Juśkiewicz został wyróżniony Nagrodą Prezesa Rady Ministrów 2017 r za rozprawę doktorską "Wpływ antropopresji na zróżnicowanie osadów dennych jeziora Gopła” oraz opracowanie wzoru użytkowego PL67951 pt. Sonda do poboru osadów i płynów". Dr W. Juśkiewicz jest pracownikiem Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu – Pracownia Sedymentologii i Paleoekologii. Na podstawie badań osadów dennych (w tym celu zaprojektował i wykonał oryginalną sondę do poboru osadów) dr W. Juśkiewicz określił wpływ antropopresji na stan zanieczyszczenia jeziora Gopło w postaci metali ciężkich oraz zanieczyszczeń organicznych na przestrzeni ostatnich 120-130 lat. Praca stanowi syntetyczne ujęcie relacji w układzie „źródło zanieczyszczeń – droga migracji – miejsce depozycji”. Przeprowadzone badania jeziora Gopło wykazały związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy źródłami zanieczyszczeń jakie występują w zlewni badanego obiektu, a skutkami ich oddziaływania w postaci zdeponowanych osadów dennych. Rozprawa doktorska W. Juśkiewicza uzyskała wyróżnienie nadane przez Radę Wydziału Nauk o Ziemi UMK. Na zdjęciu W. Juśkiewicz odbiera gratulacje od dziekana Marka Kejny po wyróżniającej obronie doktoratu.

Nabór wniosków o stypendia

Już 1 sierpnia 2017 r.  powinien być  uruchomiony generator przyjmowania wniosków o przyznanie na rok akademicki 2017/18 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia studentom i doktorantom w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Od 5 do 11 września 2017 można składać do dziekanatu (p.113) podpisane wydruki wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Wzory wniosków, wskazówki dotyczące ich wypełniania oraz obowiązująca w UMK procedura dostępne są na stronie.

Przerwa wakacyjna

W dniach 01-04.08.2017 dziekanat będzie nieczynny dla studentów.

Nasz student stypendystą Santander Universidades

 Student naszego wydziału z kierunku studia miejskie, Pan Leszek Dąbrowski (III rok) otrzymał stypendium Santander Universidades, które zostało przyznane dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności uniwersyteckiej, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz szczególne osiągnięcia naukowe. Stypendia Santander Universidades przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z rozwojem naukowym studentów i doktorantów w szczególności udziałem w konferencjach naukowych, wymianą międzynarodową studentów i doktorantów, udziałem w Programach Globalnych Santander Universidades.

 

 

Dzień Sportu i Wellness

21 czerwca w godzinach 9.00-14.00 odbędzie się Dzień Sportu i Wellness na UMK. W Uniwersyteckim Centrum Sportowym, na terenie amfiteatru, będzie można zobaczyć pokazy aikido, judo, zumby oraz odbyć trening z Magdą Foeller. Przewidziano także wykłady o aktywności fizycznej oraz wiele innych atrakcji.

Badania satysfakcji na UMK

Drugi Wykład im. Profesora Rajmunda Galona

31 maja 2017 roku, w 34 rocznicę otrzymania przez Profesora Rajmunda Galona tytułu doktora honoris causa UMK w Toruniu, odbył się Drugi Wykład im. Profesora Rajmunda Galona pt. Współczesna ewolucja lodowców Svalbardu i jej skutki geomorfologiczne. Wykład wygłosił prof. dr hab. Jacek Jania – pracownik Wydziału Nauk o Ziemi oraz Centrum Studiów Polarnych KNOW Uniwersytetu Śląskiego.

Otwarcie Centrum Badań Polarnych

W dniu 31 maja zostało otwarte Centrum Badań Polarnych na Wydziale Nauk o Ziemi UMK.
Wśród wielu gości byli z nami Prorektor ds. Kształcenia Prof. Beata Przyborowska, Prezydent Torunia Michał Zalewski, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Pani Magdalena Burdziej, Przewodniczący Komitetu Badań Polarnych Prof. Jacek Jania, Zastępca przewodniczącego Polskiego Konsorcjum Polarnego Prof. Leszek Łęczyński oraz Prof. Jan Szypryczyński. Okolicznościowe prezentacje przedstawili Prof. R. Przybylak, Prof. Marek Kejna, Prof. L. Andrzejewski, Prof. Piotr Weckwerth oraz prof. Ireneusz Sobota.
Odsłonięto tablicę Centrum oraz otwartą jego nową siedzibę.
Celem powołania Centrum jest prowadzenie badań naukowych w regionach polarnych (Arktyka i Antarktyka) i obszarach współcześnie zlodowaconych; współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań naukowych i działań edukacyjnych w regionach polarnych; stworzenie warunków do pozyskiwania interdyscyplinarnych projektów badawczych związanych z regionami polarnymi; promocja wiedzy o regionach polarnych.
Działalność Centrum będzie się odbywać głównie w oparciu o Stację Polarną UMK na Spitsbergenie oraz poprzez wyprawy do innych regionów polarnych i współcześnie zlodowaconych.
Kierownikiem Centrum został wybrany kierownik Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie Ireneusz Sobota.
Szczegółowa fotorelacja umieszczona została na stronie FaceBook wydziału www.facebook.com/wnoziumk (Fot. B. Pawłowski i I. Sobota).

Dzień Wydziału Nauk o Ziemi - 2017

26 maja 2017 roku miały miejsce obchody Dnia Wydziału Nauk o Ziemi UMK. Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie w Audytorium im. Profesora Rajmunda Galona w budynku wydziału przy ulicy Lwowskiej 1. Spotkanie rozpoczął dziekan wydziału - dr hab. Marek Kejna prof. UMK. Po przywitaniu gości przedstawiona została sylwetka kolejnego, piątego już, Sławnego Absolwenta Wydziału. W tym roku został nim dyrektor Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu - Arkadiusz Stańczyk. Kolejnym punktem obchodów było umieszczenie w galerii portretu Marcina Kosińskiego, tegorocznego Najlepszego Absolwenta Wydziału. Ważnym elementem obchodów była licytacja przedmiotów na rzecz toruńskiego Hospicjum dla Dzieci Nadzieja - podarowanych przez pracowników i sympatyków Wydziału. Dzięki darczyńcom i osobom zgromadzonym w audytorium udało się zebrać rekordową kwotę 5200 zł. W dalszej części programu ogłoszono wyniki konkursów: 1) fotodetektywistycznego - Podejrzeć Królową (1 miejsce zajął student 1 roku geografii 2 stopnia - Mariusz Cielicki; 2) fotograficznego - Oblicza Wisły (1 miejsce - dr Leszek Kozłowski, pracownik WNoZi); Synoptyk Wydziału (1 miejsce - dr hab. Ireneusz Sobota, pracownik WNoZi). Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez instytucje, które objęły patronat nad konkursami - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku (reprezentowany przez Władysława Kołybskiego) oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (reprezentowany przez Jakuba Maliszewskiego). Jak co roku studenci wybrali najbardziej wymagającego i najsympatyczniejszego nauczyciela akademickiego. "Kosą" wydziału został drugi raz z rzędu - dr Rafał Kot, najsympatyczniejsza w ocenie studentów była dr Anna Dubownik. Dalsza część obchodów przeniosła się przed budynek gdzie w Wydziałowej Galerii Drzew posadzona została jarzębina podarowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu. Ostatnim elementem pierwszej części uroczystości było odsłonięcie 8 tonowego głazu - "kamienia węgielnego" pod lapidarium wydziałowe, prezentu Fundacji Tomasza Curyło "Ocalony Świat".
Drugą główną część obchodów stanowiły rozgrywki sportowe zorganizowane na orliku za akademikiem nr 7 - mecze piłki nożnej między drużynami studentów i pracowników wydziału. Na podium stanęły trzy drużyny: 1 miejsce zajęli studenci geografii, 2 - drużyna "profesorów", 3 - studenci turystyki. Po zakończeniu rozgrywek studenci, pracownicy i sympatycy wydziału świętowali do późnych godzin wieczornych w klubie Latino.
Szczegółowa fotorelacja z Dnia Wydziału znajduje się na stronie FaceBook: www.facebook.com/wnoziumk/
Dziękujemy wszystkim gościom i uczestnikom imprez. Zapraszamy za rok!"

Wizyta gości z Poleskiego Państwowego Uniwersytetu w Pińsku 29.05. - 01.06.2017

Od 29 maja do 01 czerwca 2017 r. na naszym wydziale gościli pracownicy Wydziału Zdrowego Stylu Życia z Poleskiego Państwowego Uniwersytetu w Pińsku (Białoruś): M. Haurylik Prodziekan ds. Naukowych, starszy wykładowca; dr n. med. doc. V. Marinich; dr doc. A. Żurawskij i I. Kastsiuchyk Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej i Sportu PPU.
Wizyta gości związana była z uszczegółowieniem współpracy i realizacją stażu naukowego.
Zgodnie z programem pobytu, odbyło się oficjalne spotkanie gości z dr hab. inż. A. Krawcem, prof. UMK i dr M. Świtoniakiem - Prodziekanami Wydziału Nauk o Ziemi oraz dr hab. R. Rudnickim, prof. UMK - Kierownikiem KGPiT oraz pracownikami Katedry Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu. W ramach podpisanej obustronnej umowy o współpracy dyskutowano o wymianie studentów i nauczycieli akademickich, realizacji programu Erasmus, zajęciach terenowych dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja na I i II stopniu, z naciskiem na zajęcia turystyki zdrowotnej i sanatoryjnej, wymianie profesorów wizytujących, wspólnej konferencji w przyszłości.
Goście zaprezentowali krótkie wykłady związane z: działalnością sportowo - rekreacyjną, działalnością klubu turystyki górskiej, badaniami stanu zdrowia organizmu sportowców i studentów oraz działalnością centrum sportu i studenckiego sanatorium w Poleskim Państwowym Uniwersytecie w Pińsku.
Nasz wydział reprezentował dr hab. inż. A. Krawiec, prof. UMK zapoznając gości i studentów z możliwościami kształcenia na wydziale, szczególnie związanego z rekreacją i turystyką. Uzupełnieniem prezentowanych kierunków było wystąpienie dr hab. R. Muszkiety, prof. UMK  z prelekcją poświęconą nowo utworzonemu międzywydziałowemu kierunkowi Sport i Wellness. W spotkaniu uczestniczyli władze wydziału, pracownicy KGPiT oraz studenci kierunku Turystyka i Rekreacja.
Gości zapoznano ze strukturą uczelni i obiektami sportowo - rekreacyjnymi. Odbyła się też bardzo interesująca wizyta w Centrum Astronomii w Piwnicach. Specyfikę działalności obiektu zaprezentował dr hab. A. Strobel, prof. UMK, następnie dr hab. R. Rudnicki, prof. UMK zaprosił gości na spacer po toruńskiej starówce.
Kolejne dni poświęcone były zajęciom terenowym na obszarze Trójmiasta.
Efektem wspólnych rozmów będą efektywne wymiany studentów i szersza współpraca naukowo - dydaktyczna pracowników obu uniwersytetów.

Zaproszenie na drugi Wykład im. Rajmunda Galona

Serdecznie zapraszamy na "Wieczór PTG" połączony z Drugim Wykładem im. Rajmunda Galona. Uroczysty wykład planowany jest na środę, 31 maja 2017 roku o godzinie 17.00, w 34 rocznicę otrzymania przez Profesora Rajmunda Galona tytułu doktora honoris causa UMK w Toruniu. Drugi Wykład im. Rajmunda Galona pt. Współczesna ewolucja lodowców Svalbardu i jej skutki geomorfologiczne wygłosi Jacek Jania – Profesor Wydziału Nauk o Ziemi oraz Centrum Studiów Polarnych KNOW Uniwersytetu Śląskiego.

 

 

 

 

XXVI Sympozjum ZMŚP

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w dniach 24-26 maja 2017 r.
Sympozjum odbędzie się  w jubileuszu 25-lecia rozpoczęcia badań monitoringowych w ramach programu ZMŚP. Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji jest: Stan i perspektywy środowiska przyrodniczego Polski w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji.
Współorganizatorem konferencji jest Wydział Nauk o Ziemi UMK - Stacja ZMŚP w Koniczynce. Szczegółowy program oraz inne informacje znajdują się na stronie: https://zmsp.umk.pl
 
Rozpoczęcie konferencji nastąpi w dniu 24 maja br. o godz. 10:00 w Hotelu Austeria. Conference&Spa, ul. Bema 32A w Ciechocinku.
 
W imieniu organizatorów
dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

Wykład prof. Viacheslava Shupera (Rosja)

  

W dniu 22 maja 2017 r. na Wydziale Nauk o Ziemi gościliśmy prof. Viacheslava A. Shupera z Rosyjskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Państwowego w Moskwie.
Prof. V. Shuper wygłosił wykład dla studentów i pracowników Wydziału pt. Prospects for the evolution of the territorial organization of Russsia.
Spotkanie zorganizowała i tłumaczyła wystąpienie pani prof. dr hab. Daniela Szymańska z Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego.

Jubileusz i Konferencja Katedry Meteorologii i Klimatologii UMK

               

W dniach 8-9 maja 2017 r. odbyło się XXVII Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej połączone z obchodami 70-lecia Katedry Meteorologii i Klimatologii UMK w Toruniu, w której uczestniczyło ponad 30 osób. Obrady Seminarium były prowadzone w Hotelu Uniwersyteckim w Toruniu. Seminarium zostało uroczyście otwarte przez dziekana Wydziału Nauk o Ziemi dr hab. Marka Kejnę, prof. UMK. W Sesji Jubileuszowej związanej z 70-rocznicą powstania Katedry, która odbyła się w ramach Seminarium, uczestniczyli m. in. Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, kierownik Zakładu Klimatologii UMK w latach 1978-2000 prof. dr hab. Gabriel Wójcik, kierownicy lub przedstawiciele katedr meteorologicznych i klimatologicznych oraz z nauk pokrewnych z większości ośrodków naukowych z Polski. Tematem obrad sesji naukowych Seminarium tradycyjnie były zagadnienia meteorologiczne i klimatologiczne oraz z dziedzin pokrewnych z zakresu Nauk o Ziemi (m. in. z glacjologii, hydrologii, oceanologii i geomorfologii) z obszarów polarnych wiążących się z problematyką stanu i zmian środowiska naturalnego w dobie globalnego ocieplenia. Podczas wszystkich sesji wygłoszono 18 referatów dotyczących zarówno obszarów arktycznych, jak i antarktycznych. Organizatorami konferencji były Katedra Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi UMK, Polskie Towarzystwo Geofizyczne –Oddział Pomorski oraz Zespół Klimatologii i Kriologii Komitetu Badań Polarnych PAN. Wyrażamy podziękowania za złożone gratulacje i życzenia dalszego rozwoju Katedry Meteorologii i Klimatologii z okazji Jej Jubileuszu.


Przewodniczący i Sekretarz Seminarium
Prof. dr hab. Rajmund Przybylak i dr Andrzej Araźny

Konferencja Miasto kreatywnie

Woonerf, osiedle "smart", plaża miejska, parklet? Które elementy przestrzeni miejskich będą ważne dla pokolenia Y?
Na Wydziale Nauk o Ziemi w dniach 10 - 12 maja 2017 roku ponad 100 studentów, doktorantów, młodych pracowników naukowych wraz z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz reprezentantami przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych będzie poszukiwać przepisu na stworzenie przestrzeni kreatywnych w miastach.
W środę 10 maja uczestnicy prezentować będą wyniki swoich badań nad ideą kreatywności w kontekście miejskim. W czwartek 11 maja rozpoczną się warsztaty urbanistyczne połączone z konkursem, których celem będzie opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w okolicach Placu Rapackiego z uwzględnieniem partycypacji społecznej. W piątek 12 maja odbędą się certyfikowane szkolenia z zastosowania GIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce.
Wydarzenie wpisuje się w ideę poszukiwania kierunku kształtowania wizerunku zespołu staromiejskiego dla generacji Y.
Szczegółowy program na stronach www.miastokreatywnie.umk.pl

 

Staż naukowy w Poleskim Państwowym Uniwersytecie w Pińsku

Sprawozdanie z realizacji stażu naukowego w Poleskim Państwowym Uniwersytecie w Pińsku (Republika Białoruś) 17-11 kwietnia 2017r.

Przygotowanie do stażu naukowego
        Już po raz trzeci odbył się staż naukowy pracowników KGPiT WNoZi w Poleskim Państwowym Uniwersytecie w Pińsku. W ramach stażu w dniach 17-22 kwietnia 2017r., odbyło się oficjalne spotkanie na Wydziale Ekonomii, Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie,. Spotkanie w ramach rozpoczynającej się współpracy zorganizował dr doc. Ivan Doroszkievich - Kierownik Katedry Zarządzania, Marketingu i Prawa. W spotkaniu brali udział pracownicy WE, UR i pracownicy WNoZi, UMK. Uwieńczeniem spotkania była krótka i bardzo interesująca wyprawa po historycznych miejscach Grodna, prowadzona przez biotechnologa, pasjonatę historii, dr doc. Mikola Tarandę. Do zadumy i refleksji nad życiem i pracą Polaków w Grodnie skłoniło nas spotkanie z polskim wybitnym archeologiem i konserwatorem zabytków pracującym w Muzeum Ateizmu i Historii Religii.
        W ramach realizacji stażu odbyliśmy oficjalne spotkania w Poleskim Państwowym Uniwersytecie w Pińsku; z dr doc. Iriną Zboriną - Dziekanem Wydziału Ekonomii, dr doc. Anastasią Vasilchenko - Kierownikiem Katedry Turystyki i Gościnności i ze studentami. Wygłosiliśmy prelekcje dla studentów, odbyliśmy zajęcia terenowe,  spotkanie z lekarzami w Sanatorium Państwowego Poleskiego Uniwersytetu i z kadrą obsługującą obiekty sportowe (boisko pełnowymiarowe, lodowisko, sale do bilardu i tenisa stołowego). W ramach stażu przeprowadzono badania ankietowe wśród studentów Wydziału Zdrowego Stylu Życia. Staż naukowy pilotował dr doc. Aleksander Żurawski dbając o efektywne wykorzystanie naszego czasu i przyjazną atmosferę. Na trasie przejazdu do Pińska odwiedziliśmy: Pałac Sapiehów w Różanej, Pałac Pusłowskich w Kosowie Poleskim i Dworek w Mereczowszczyźnie - miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki. Zajęcia terenowe obejmowały wyjazd do: Pałacu Radziwiłłów linii Nieświeżskiej w Nieświeży i do Mirskiego Zamku.
Uczestniczyliśmy także w Naukowo - Praktycznej Konferencji Międzynarodowej "Stały rozwój ekonomiki: stan, problemy, perspektywy" z prelekcjami:
1. Barbara Szyda "Znaczenie i rozwój funkcji turystycznej w strefach podmiejskich".
2. Dorota Kozłowska "Wybrane obiekty na wsi kultywujące tradycje religii i mniejszości narodowych Podlasia".
3. Mieczysław Kluba "Agroturystyka w rejonie Borów Tucholskich - stan i uwarunkowania".
4. Łukasz Wiśniewski "Endo i egzogeniczne uwarunkowania rozwoju a poziom agroturystyki - studium przestrzenne województwa kujawsko-pomorskiego".
"Fundusze UE jako czynnik rozwoju turystyki w Polsce".
        Rewizyta i chęć odbycia stażu naukowego przedstawicieli Państwowego Uniwersytetu Poleskiego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zaplanowana jest na przełom maja i czerwca 2017r. Nasi koledzy zainteresowani są m.in. poznaniem władz uczelni, spotkaniem z pracownikami KGPiT, ze studentami, nowo powstającym kierunkiem Wellness & SPA i zajęciami terenowymi.

Wizyta Profesora Jacques'a Bazena z Saxion University of Applied Sciences z Holandii

 W czwartek 27 kwietnia gościliśmy w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego Profesora Jacques'a Bazena z Saxion University of Applied Sciences z Holandii, który wygłosił niezwykle ciekawy wykład pt. ""Regional economic development in Europe. A fundamental difference between West and East?" W spotkaniu uczestniczyli studenci geografii, studiów miejskich, jak i turystyki i rekreacji, w tym także studenci zagraniczni przebywający na UMK w ramach programu Erasmus+. Prócz zagadnień dotyczących szeroko rozumianego rozwoju regionalnego, mieliśmy okazję poznać bliżej Kraj Tulipanów i Wiatraków. Osobą odpowiedzialną za organizację spotkania była dr Justyna Chodkowska-Miszczuk.

 

Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań nad Turystyką (P-ChCBT)

  

  

W czwartek 20 kwietnia 2017 r. na Wydziale Nauk o Ziemi UMK w Toruniu odbyło się Uroczyste otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań nad Turystyką (P-ChCBT)

Kierownikiem nowo powstałej jednostki UMK jest prof. dr hab. Wojciech Wysota, prorektor UMK ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym. Celem Centrum jest przede wszystkim stworzenie warunków dla rozwoju i promocji wiedzy o turystyce, a także rozwój partnerskich kontaktów pomiędzy ośrodkami naukowymi z Polski i Chin, prowadzenie wspólnych badań naukowych (obejmujących zwłaszcza nowoczesne formy turystyki) i działań edukacyjnych, w tym rozwój mobilności studentów i kadry naukowej. Do głównych zadań P-ChCBT należy również świadczenie usług eksperckich oraz edukacyjnych; organizowanie i współorganizowanie zarówno kursów dokształcających i seminariów, jak i szkół letnich oraz wspieranie rozwoju nowoczesnych form turystki promującej dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Polski i Chin (geo- i agro-turystyki, turystyki kulinarnej, turystyki polarnej etc.).

W otwarciu Centrum wzięli udział m.in. przedstawiciel Ambasadora Chin w Polsce, Prezydent Torunia, JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn. W programie znalazły się wystąpienia okolicznościowe chińskich tanecznych i wokalnych, występ Chóru Akademickiego UMK i odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Szczegółowa fotorelacja z otwarcia znajduje się na portalu FB WNoZi.

Otwarcie Tourist Summer Camp

W dniu 19 kwietnia 2017 r. rozpoczęła się druga edycja Tourist Summer Camp - Spring Edition. 24 studentów i dwoje nauczycieli z Bejing Union Uniwersity, Tourism College wezmą udział w zajęciach dotyczących różnych form turystyki. Otwarcie Summer Campu poprowadził dr hab. Marek Kejna, prof. UMK - Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi oraz dr Anna Dubownik - kierownik przedsięwzięcia.

Konkurs fotograficzny "Oblicza Wisły"

W ramach obchodów tegorocznego Dnia Wydziału Nauk o Ziemi zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Oblicza Wisły". Tematyka konkursu nawiązuje do obchodzonego obecnie ogólnopolskiego Roku Rzeki Wisły. Fotografie przesłane na konkurs powinny przedstawiać piękno przyrody, architektury czy działalności człowieka powiązanych z Królową Polskich Rzek. Prace oceniane będą przez jury, którego przewodniczącym będzie dr Bogusław Pawłowski. W ostatnich dniach konkursu (22-24.05.2017) będzie można na nie głosować również poprzez portal FB WNoZi. Mamy nadzieję, że włączycie się do naszego konkursu!

Regulamin i wymogi techniczne:

- w konkursie mogą brać udział jedynie prace zrobione przez studentów, absolwentów i pracowników WNoZi UMK,
- prace należy nadsyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. w terminie do 19.05.2017, w temacie maila prosimy podać "konkurs",
- plik jpg. o rozmiarze około 1000x1500 pikseli i minimalnej kompresji (najlepiej około 1mb),
- preferowane kadry o orientacji poziomej,
- każdy uczestnik może nadesłać do 3 zdjęć,
- nazwa pliku musi zawierać nazwisko uczestnika np. Kowalski_J_1.jpg
- w mailu z załączonymi plikami należy podać swoje dane personalne i krótki opis zdjęcia,
- rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród (w obu kategoriach – nagroda Jury i Społeczności FB) nastąpi w czasie Dnia Wydziału Nauko Ziemi 26 maja 2017 r.

Strona 1 z 15