STUDIA PODYPLOMOWE

w zakresie planowania przestrzennego

 

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska

 

Wydział Nauk o Ziemi UMK

Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

tel. +48 56 611 26 04

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Sekretariat ds. Studiów Podyplomowych

mgr Małgorzata Andrzejewska
Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi UMK, pok. 114
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel. 056 611 44 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Adresaci studiów podyplomowych:

Słuchaczami mogą być absolwenci studiów wyższych (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie) dowolnego kierunku.

Oferta edukacyjna jest skierowana m.in. do grona osób planujących uczestnictwo w zespołach sporządzających projekty planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wobec których obowiązuje wymóg uzupełnienia wykształcenia wyższego kierunkowymi studiami podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej.

 

Specyfika:

  • Czas trwania: 2 semestry;

Studia podyplomowe z udziałem wysokiej klasy specjalistów zewnętrznych dają szerokie spojrzenie na problematykę planowania przestrzennego.

Główne założenie programowe oparte jest na koncepcji połączenia doświadczeń naukowców i praktyków z różnych dziedzin. Studia te pozwalają m.in. uzupełniać wiedzę osobom zatrudnionym lub planującym podjąć pracę w jednostkach samorządowych i administracji państwowej gminy, powiatu lub województwa.

Akcent postawiono na opanowanie praktycznych umiejętności, wysoko cenionych na rynku pracy, na które składają się m.in.:

-          dokonywanie finansowej i prawnej oceny skutków uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

-          analizowanie i interpretacja zapisów dokumentów planistycznych;

-          umiejętność pracy w zespole przeprowadzającym procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

-          umiejętność przygotowania kompleksowego wniosku na potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

-          znajomość zasad kwalifikowania inwestycji celu publicznego i ich rangi w rozwoju społeczno-przestrzenno-gospodarczym miast i gmin;

-          korzystanie z instrumentów prawnych w zakresie planowania przestrzennego.

Te oraz pozostałe umiejętności przewidziane do uzyskania w programie studiów osadzone są na podstawach teoretycznych zdobytych w części wykładowej zajęć.

Absolwenci przygotowani są do pracy w:

-          administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli;

-          agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego;

-          instytutach badawczych, firmach konsultingowych;

-          biurach planowania przestrzennego;

-          zespołach odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentów i opracowań planistycznych;

-          instytucjach europejskich i międzynarodowych;

-          przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych.

Rekrutacja:

  • Kwalifikacja następuje według kolejności zgłoszeń.
  • Termin składania dokumentów: rekrutacja ciągła

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu

ul. Lwowska 1

87-100 Toruń

pokój 114

(od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00)

Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kserokopia dowodu tożsamości

Cena: miesięcznie - 513 zł, I semestr - 1850 zł, II semestr - 1800 zł, łącznie 3540 zł

 

Do pobrania:

Plan studiów     program